Przeskocz do treści

Sprawozdanie Zarządu

Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia
Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego
z działalności za okres od 28 listopada 2002 r. do 14 grudnia 2006 r.

I. Sprawy organizacyjne

Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń i związków Wydziału Społeczno - Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 4 kwietnia 1989 roku pod numerem 167 i zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki w Poznaniu 27 września 1989 roku pod numerem 196, dzięki czemu uzyskało osobowość prawną.
Zarząd Stowarzyszenia został powołany na zebraniu założycieli 24 kwietnia 1989 roku. Funkcję pierwszego prezesa pełnił inicjator i współzałożyciel Stowarzyszenia Zbigniew Krüger, a po jego rezygnacji w dniu 18 lutego 1993 roku Zarząd funkcję prezesa powierzył Gerardowi Sowińskiemu, członkowi założycielowi oraz nauczycielowi języka polskiego w "Marcinku" w latach 1964 - 1980.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które odbyło się 2 grudnia 1994 roku, udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz dokonało wyboru nowych władz w następującym składzie:
Gerard Sowiński - prezes,
Zbigniew Krüger - wiceprezes,
Teresa Krokowicz - skarbnik,
Paweł Florek - sekretarz.
Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Edmund Kołecki - przewodniczący oraz Czesław Nowak i Jan Klafkowski - członkowie.
Sąd Koleżeńki wybrał na swojego przewodniczącego Władysława Krokowicza, ławnikami zostali Jerzy Pomin i Jerzy Sabiniewicz.
W skład Zarządu weszli też: Jerzy Chrzanowski, Bogusław Kasprzak, Paweł Kaszub, Krzysztof Krokowicz, Zbigniew Lesicki, Krzysztof Słowiński oraz Włodzimierz Maciej Stolzman.

W związku z podjęciem pracy we Wrocławiu Paweł Florek poprosił o przyjęcie rezygnacji z funkcji członka i sekretarza Zarządu. Uchwałą z dnia 24 kwietnia 1997r. rezygnację przyjęto i na wakujące miejsce powołano w skład Zarządu Roberta Drobnika, dziękując jednocześnie Pawłowi Florkowi za bardzo aktywną pracę na rzecz Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 3 grudnia 1998r. udzieliło Zarządowi absolutorium i w tajnym głosowaniu wybrało nowy Zarząd, w skład którego weszli:
Robert Maria Drobnik, Andrzej Maria Gorecki, Bogusław Kazimierz Kasprzak, Jan Wojciech Klafkowski, Katarzyna Maria Kołacz, Edmund Kołecki, Krzysztof Władysław Krokowicz, Teresa Anna Krokowicz, Władysław Antoni Krokowicz, Zbigniew Kazimierz Krüger, Jerzy Bogusław Kubiak, Janusz Jan Meissner, Zbigniew Jerzy Lesicki, Jerzy Kazimierz Pomin, Gerard Hubert Sowiński, Piotr Józef Stawicki, Leonard Józef Szymański.

Na swoim pierwszym posiedzeniu zarząd ukonstytuował się następująco:
prezes - Gerard Sowiński,
wiceprezes - Leonard Szymański,
skarbnik - Teresa Krokowicz,
sekretarz - Katarzyna Kołacz;
członkowie: Zbigniew Lesicki, Krzysztof Krokowicz, Robert Drobnik, Zbigniew Krüger, Bogusław Kasprzak, Piotr Stawicki, Janusz Meissner.
Komisja Rewizyjna - Edmund Kołecki - przewodniczący; członkowie: Jan Klafkowski, Jerzy Kubiak
Sąd Koleżeński - Władysław Krokowicz - przewodniczący; członkowie: Jerzy Pomin, Andrzej Gorecki.
Funkcję księgowej powierzono Marii Rajewskiej

Sąd Okręgowy w Poznaniu, I Wydział Cywilny (sygn. Akt: Ins Rej. St. 50/99) wpisał zmianę w rejestrze stowarzyszeń Sądu Okręgowego w Poznaniu w Dziale A pod nr RST 196 w dniu 28 września 1999r.

Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na posiedzeniu niejawnym w dniu 16.01.2002r. postanowił wpisać z dniem 23.01.2002r. nasze Stowarzyszenie do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000081429; numer wpisu w pozycji rejestru: 1 (sygnatura sprawy: PO. XXI NS - REJ. KRS/7066/1/832)

02.10.2001r. Stowarzyszenie otrzymało numer identyfikacyjny REGON: 634235264
Serdecznie dziękuję Zbyszkowi Krugerowi oraz Jurkowi Pominowi za obsługę prawną Stowarzyszenia.
W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego liczba członków zwiększyła się o 46 i obecnie do Stowarzyszenia należy 361 osób. Członkostwo uzyskuje się, zgodnie ze Statutem, poprzez złożenie deklaracji.
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które odbyło się 28 listopada 2002r., udzieliło Zarządowi absolutorium i w tajnym głosowaniu wybrało nowy Zarząd, w skład którego weszli:
Barałkiewicz Marek, Bekasiak Katarzyna, Drobnik Robert Maria, Ciesielski Ryszard, Kasprzak Bogusław Kazimierz, Klafkowski Jan Wojciech, Kołacz Katarzyna Maria, Krokowicz Krzysztof Władysław, Krokowicz Teresa Anna, Krokowicz Władysław Antoni, Krüger Zbigniew Kazimierz, Lesicki Zbigniew Jerzy, Mazurczak Tadeusz, Mullauer Krzysztof, Pomin Jerzy Kazimierz, Porawski Jacek, , Sowiński Gerard Hubert, Szałamacha Piotr, Szymański Leonard Józef, Wybicki Zbyszek.

Na swoim pierwszym posiedzeniu zarząd ukonstytuował się następująco:
prezes - Gerard Sowiński,
I wiceprezes - Leonard Szymański,
II wiceprezes Marek Barałkiewicz,
skarbnik - Teresa Krokowicz,
sekretarz - Katarzyna Kołacz;
członkowie: Robert Drobnik, Bogusław Kasprzak, Zbigniew Lesicki, Andrzej Siekierczak, Piotr Szałamacha, Zbyszek Wybicki.
Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Jan Klafkowski; członkowie: Krzysztof Krokowicz, Ryszard Ciesielski, Krzysztof Mullauer, Jacek Porawski;
Sąd Koleżeński: Katarzyna Bekasiak - przewodnicząca; członkowie: Władysław Krokowicz, Zbigniew Krüger , Tadeusz Mazurczak, Jerzy Pomin.
Funkcję księgowej powierzono Marii Rajewskiej.
Otwarte spotkania Zarządu podobnie jak w latach ubiegłych odbywały się systematycznie w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 18.00 na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zwanego dalej Szkołą.
W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego liczba członków zwiększyła się o 49 i obecnie do Stowarzyszenia należy 410 osób. Członkostwo uzyskuje się, zgodnie ze Statutem, poprzez złożenie deklaracji.
W okresie sprawozdawczym odeszło na wieczny spoczynek wielu naszych przyjaciół, ludzi którzy bardzo aktywnie współpracowali z nami, wspierali nas w wielu sprawach: Edmund Kołecki, Jarek Maszewski, Jurek Jaeger, Ojciec Stanisław - Marian Dobecki, Renata Strzyżewska, Marek Bednarz. Bardzo ich nam brakuje. Uczcijmy chwilą ciszy ich pamięć i pamięć tych wszystkich, którzy na zawsze odeszli z grona wychowanków i nauczycieli.

II. Działalność Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym.

Głównymi kierunkami naszej pracy, podobnie jak w latach ubiegłych, były działania na rzecz społeczności wychowanków oraz wspieranie pracy dydaktyczno - wychowawczej Szkoły.

A. Działania Stowarzyszenia na rzecz społeczności wychowanków.
Stowarzyszenie starało rozwijać i zacieśniać więzi koleżeńskie całej społeczności wychowanków i nauczycieli "Marcinka" . Realizacji tego celu służyły m.in. następujące przedsięwzięcia:
Spotkania jubileuszowe roczników, które egzamin maturalny zdawały 60, 55, 50, 45 itd. lat temu. Odbywają się one tradycyjnie w drugą sobotę i niedzielę maja i posiadają swój sprawdzony już wielokrotnie scenariusz:
Msza w intencji nauczycieli i wychowanków celebrowana przez duchownych - wychowanków Szkoły w kościele św. Michała przy ul. Stolarskiej;
Spotkanie w szkole z nauczycielami i uczniami pod hasłem: Szkoła gości swoich wychowanków - wychowankowie swojej szkole;
Spotkania towarzyskie roczników w wynajętych lokalach
W okresie sprawozdawczym odbyły się następujące uroczystości:
10 maja 2003r. spotkanie roczników przedwojennych oraz tych, które zdawały egzamin maturalny w latach: 1948, 53, 58, 63, 68, 73, 78, 83, 88, 93, 98.
14 i 15 maja 2004r. spotkanie całej społeczności, a szczególnie roczników 1949, 54, 59, 64, 69, 74, 79, 89, 94, 99. Miało ono szczególny charakter ze względu na obchody 85 - lecia Szkoły i dlatego zasługuje na oddzielne omówienie. ( Załączniki)
14 maja 2005r. spotkanie roczników przedwojennych oraz tych, które zdawały egzamin maturalny w latach: 1945, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. 90. 95, 2000. Odsłonięcie szkolnego pomnika patrona Szkoły Karola Marcinkowskiego. ( Załączniki)
13 maja 2006r. spotkanie roczników przedwojennych oraz tych, które zdawały egzamin maturalny w latach: 1946, 51, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 91, 96, 2001.
Obecnie organizujemy kolejne spotkanie jubileuszowe roczników przedwojennych oraz 1947, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97, 2002. Odbędzie się ono 12 maja 2007r.

Trudno określić, ilu wychowanków "Marcinka" uczestniczy w tych spotkaniach. Zarówno kościół jak i szkoła są w tych dniach pełne, a zabawy w lokalach, gdzie wieczorem spotykają się roczniki, trwają do rana. Stanowią one znakomitą okazję do odnowienia przyjaźni oraz nawiązania nowych kontaktów. Stały się już tradycją naszej Szkoły, a ich przebieg zależy w znacznym stopniu od wydolności organizacyjnej roczników. Przygotowania do tych uroczystości zaczynają się zawsze w październiku i bierze w nich udział ok. 12 roczników.

Frekwencja jest na ogół wysoka i na te spotkania przyjeżdżają wychowankowie często z najodleglejszych zakątków świata. Poza wymienionymi korzyściami przynoszą one również wymierne efekty w postaci darowizn gotówkowych na rzecz Stowarzyszenia i Szkoły albo przybierają inną postać.
Obchody 85 - lecia Szkoły były ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym i finansowym i miały niezwykle uroczysty i podniosły charakter. Program tych uroczystości był następujący:

Program obchodów 85 - lecia Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Stowarzyszenie Wychowanków i Dyrekcja Szkoły oraz uczniowie zapraszają serdecznie do wspólnego świętowania urodzin "Marcinka".

Piątek - 14 maja 2004r. 18.00 Uroczysta inauguracja Spotkanie pokoleń społeczności "Marcinka" w Teatrze Wielkim (ul. Fredry 9);
Koncert chóru Canticum Novum z udziałem Waldemara Malickiego - fortepian;
Wieczór baletowy
Spotkanie urodzinowe w pomieszczeniach Teatru Wielkiego
Prezentacja projektu pomnika Karola Marcinkowskiego
20.30 Koncert grupy Cocon's Club na boisku szkolnym

Sobota - 15 maja 2004r.
13.00 Uroczysta koncelebrowana msza św. w kościele św. Michała Archanioła przy ul Stolarskiej
14.30 Spotkanie w szkole z nauczycielami i uczniami pod hasłem: My z "Marcinka"
15.30 - 17.00 Wielki festyn szkolny: prezentacje zespołów, talentów, rozmowy, zabawy i wiele innych atrakcji
19.00 Spotkania towarzyskie roczników w wynajętych lokalach

Autorką scenografii w Teatrze Wielkim była Barbara Rzemyk (matura 1972), a opracowaniem plastycznym materiałów zjazdowych zajęli się Igor Morski (matura ) oraz Jacek Papla ( matura )

Komitet Organizacyjny obchodów 85 lecia Szkoły ze strony Stowarzyszenia tworzyli: Gerard Sowiński - przewodniczący oraz Marek Barałkiewicz, Robert Drobnik, Bogusław Kasprzak, Krzysztof Krokowicz, Teresa Krokowicz, Zbigniew Lesicki, Krzysztof Lipiak, Katarzyna Michalska - Kołacz, Igor Morski, Jacek Papla, Jerzy Pomin, Barbara Rzemyk, Piotr Stawicki, Leonard Szymański, Włodzimierz Wójcicki, Zbyszek Wybicki.

Spośród sponsorów uroczystości wymienić należy: Teresa i Krzysztof Krokowiczowie i Biuro Handlowe BHK Krokowicz, Janusz Czernik i firma Labitech, Andrzej Zgodziński i Supertape Polska, Jacek Nowak i Wielkopolskie Towarzystwo Leasingowe, Krzysztof Madelski i Yes, Piotr Nowakowski i Piotr Olewiński oraz firma Nowol, Andrzej Kokotek i Inter - Service, Michał Schweiger i Marek Stachowiak oraz firma Janra, Andrzej Siedlewski i firma Victus, Igor Morski oraz Morski Studio, Żywiec Trade, Teatr Wielki.

Z okazji 85 lecia wydano:
Program uroczystości - tekst: Gerard Sowiński, opracowanie graficzne: Igor Morski. Poza informacjami o przebiegu uroczystości program zawiera relacje z działalności Stowarzyszenia oraz prezentację projektu pomnika Karola Marcinkowskiego, który ma stanąć na terenie Szkoły.
Identyfikator wg projektu Igora Morskiego.

Druk tych materiałów zorganizował Krzysztof Krokowicz a sfinansował Andrzej Zgodziński.

My z "Marcinka". Matura 1951. Książka opracowana przez zespół redakcyjny: Mieczysław Fęglerski - przewodniczący, Włodzimierz Braniecki - zredagowanie książki, Andrzej Jeziorkowski - opracowanie graficzne, Lech Trzeciakowski - historia Szkoły, Tomasz Śliwiński - biogramy. Książka licząca 318 stron została wydana przy pomocy finansowej Antoniego Dziatkowiaka, Jerzego Grzebiliszewskiego - Combs i Jacka Libickiego. Patronat medialny nad książką objął Głos Wielkopolski. Wydanie tej książki, która jest ważnym zapisem losów pokolenia powojennego, stanowi istotne wydarzenie w dziejach naszej społeczności. Ta monografia zachęci, mam nadzieję, inne roczniki do dokumentowania losów wychowanków "Marcinka".
Inne roczniki również podjęły ciekawe prace nad upamiętnieniem swoich spotkań. Rocznik 1969 wydał tableau za lata 1969 - 2004,
Uroczystościom towarzyszyła bogata oprawa medialna. W prasie lokalnej oraz w radiu i telewizji ukazały się wywiady z nauczycielami, wychowankami oraz uczniami, artykuły wspomnieniowe, felietony. ( Gazeta Poznańska z dn. 15 - 16 maja, Wprost z dn. 16 maja 2004r.). Euro Global Magazine pod red. Grzegorza Ciesielskiego umieścił na okładce zdjęcie Szkoły oraz opublikował ciekawy artykuł o "Marcinku". Pismo ukazało się w języku polskim, angielskim, niemieckim i francuskim.
Nasza decyzja upamiętnienia pomnikiem naszego Patrona na terenie Szkoły i prezentacja jego projektu w Teatrze Wielkim zapewne sprawiły, że władze Poznania zintensyfikowały prace nad miejskim pomnikiem.
Działania związane z budową szkolnego pomnika Karola Marcinkowskiego
Potrzeba uczczenia Patrona od dawna nurtowała nasze środowisko. Ponieważ miasto nie zdołało ani w sto pięćdziesiątą rocznicę śmierci (7 listopada 1996r.), ani w dwusetną rocznicę urodzin ( 23 czerwca 2000r. ) postawić jednemu z najwybitniejszych Wielkopolan pomnika, postanowiliśmy uczynić to my. Projekt szkolnego pomnika Karola Marcinkowskiego, którego twórcą jest znakomity poznański rzeźbiarz Wiesław Koronowski, zyskał w naszym środowisku entuzjastyczną aprobatę i przystąpiliśmy do jego realizacji.
Pierwszy publiczny pokaz projektu, który ufundował Zbyszek Wybicki, nastąpił w czasie uroczystości 85 lecia Szkoły w Teatrze Wielkim 14 maja 2004r. Tam też określiliśmy datę jego odsłonięcia na dzień 14 maja 2005r. Przystąpiliśmy niezwłocznie do realizacji przedsięwzięcia. Najważniejszym zadaniem było zgromadzenie środków finansowych. W tym celu podjęliśmy następujące działania:
Zorganizowaliśmy aukcję charytatywną w Allegro (www.allegro.pl/marcinek)
Cele aukcji:
Wspieranie działalności statutowej Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wspieranie pracy dydaktycznej i wychowawczej Szkoły
Wzajemna pomoc wychowanków w trudnych sytuacjach
Pomnik patrona Szkoły

Przedmioty wystawione na aukcji:
Model pomnika - projekt wykonany w gipsie przez twórcę posągu Wiesława Koronowskiego;
Telefon z gabinetu dyrektora Szkoły Ludwika Graji ( dyr. w latach 1959 - 1972) (czarny, z końca lat 50, ładny ) - dar Roberta Drobnika;
Tablica poświęcona pamięci Karola Marcinkowskiego z okresu międzywojennego: emaliowana, wym. 20 x 45 cm z napisem: Karol Marcinkowski ( 23.06.1800 - 7.11.1846) lekarz, opiekun ubogich, powstaniec, twórca Towarzystwa Pomocy Naukowej i Bazaru (Dotąd nie udało się ustalić, gdzie była umieszczona) - Dar Teresy i Krzysztofa Krokowiczów;
Rękopis Stanisława Barańczaka z okresu studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kartka z notatkami z r. 1972;
Przemówienie Stanisława Barańczaka z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego ( maszynopis przygotowany do wygłoszenia, z zakreśleniami Autora);
Ostatnia korekta książki Małgorzaty Musierowicz Język Troli (maszynopis z odręcznymi notatkami Autorki);
Plakat z promocji nowej książki M. Musierowicz z autografem Autorki - dary Małgorzaty Musierowicz;
Proporczyk Mieczysława Fęglerskiego (matura 1951) otrzymany za rozegranie setnego meczu w reprezentacji Polski w koszykówce w 1957r.. Mieczysław Fęglerski - reprezentant Polski w koszykówce w latach 1950 - 1958. W reprezentacji Polski jako pierwszy koszykarz rozegrał ponad 100 meczy. Setny mecz odbył się w Krakowie (z Czechosłowacją) w 1957r. Z drużyną Lecha zdobywał mistrzostwo Polski w koszykówce w latach 1949, 1951, 1955 i 1958. Dar Mieczysława Fęglerskiego.
Rękopisy Lecha Konopińskiego (matura 1950): XIII księga Pana Tadeusza Adama Mickiewicza po poznańsku. "Pón Tadeja i mrówy". (Napisana w 1998 r. Recytował ją do śmierci Marian Pogasz, a teraz Michał Grudziński);
Przekłady z pólskiygó na nasze: Ignacy Krasicki - Bajki: Kot i mysz - Mysza i kociamber; Dziecię i ojciec - Gzub i łeciec; Wyżeł i brytan - Dwa kejtry;
Mężczyźni i kobiety (trzyzgłoskowiec). Dar Lecha Konopińskiego;
List (rękopis) Jerzego Waldorfa (matura 1928) z 28 maja 1968r. nadesłany z okazji 50 lecia Szkoły. Ze zbiorów Stowarzyszenia.

Zorganizowaliśmy w Auli Uniwersyteckiej uroczysty koncert specjalny pod hasłem "My z "Marcinka " - Patronowi". W koncercie wystąpili znakomici artyści, absolwenci "Marcinka":
Grzegorz Nowak dyrygent - matura 1969
Barbara Smyła Kubiak sopran - matura 1978
Michał Marzec tenor - matura 1969
Wiesław Bednarek bas - matura 1973
oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Poznańskiej

Gościem specjalnym koncertu był Philippe Giusiano fortepian, laureat II nagrody Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie w roku 1995 ( I nagrody nie przyznano).

Program:
Robert Schuman - Uwertura "Manfred" op. 115
Camille Saint - Saens - II Koncert fortepianowy g - moll op. 22
Stanisław Moniuszko - Fragmenty opery "Straszny dwór": Mazur, Aria Skołuby "Ten stary zegar", Aria z kurantem, Aria Halki "Gdyby rannym słonkiem" z opery "Halka.
Ottarino Respighi - Pinie rzymskie
Koncert był wielkim sukcesem organizacyjnym i artystycznym. Aula była pełna i artyści kilkakrotnie bisowali. Publiczność stanowili głównie wychowankowie "Marcinka". W czasie koncertu prezentowaliśmy makietę pomnika Karola Marcinkowskiego i jego wizualizację.

Uruchomiliśmy konto, na które wychowankowie naszej Szkoły mogli składać darowizny na rzecz budowy pomnika. Na liście fundatorów pomnika znalazły się 272 nazwiska osób, które dokonały wpłat do końca kwietnia 2005r. Szczególnym wydarzeniem w akcji pozyskiwania funduszy był nasz kontakt z Panem Karolem Marcinkowskim, potomkiem rodziny wielkiego Karola. Jest on prezesem i dyrektorem zarządzającym firmy NIRAS Polska Sp. z o.o., która jest filią duńskiej firmy NIRAS Consulting Engineers and Planners A/S. W roku 2004 został Laureatem Nagrody Głównej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego "Za wybitne zasługi w rozwoju współpracy gospodarczej między Polonią a Macierzą". W Poznaniu był odpowiedzialny za budowę szkoły dla Fundacji Barka finansowanej przez duńską Fundację Grete Mikalsen. Na spotkaniu 10 marca 2004r., po zapoznaniu się z naszym projektem pomnika, zaoferował pomoc w jego realizacji i wpłacił pokaźną kwotę.

Na V balu karnawałowym "Marcinka", który odbył się 22 stycznia 2005r. przeprowadziliśmy m. in. aukcję obrazów ofiarowanych przez naszych absolwentów.
Włodzimierz Nowaczyk przekazał na tę aukcję dwie grafiki z własnych zbiorów, a swój obraz olejny ofiarował Jan Wojciech Malik. Grafikę Krystyny Kofty ofiarował również Jacek Porawski. Od prof. Andrzeja Jeziorkowskiego otrzymaliśmy piękną grafikę pt. Konie Karola Marcinkowskiego

Krystyna Piotrowska z cyklu Lustra
Wybitna graficzka polska. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych i muzealnych w kraju i za granicą. Przez wiele lat związana z poznańskim środowiskiem artystycznym. Jest żoną Grzegorza Gaudena - redaktora naczelnego Rzeczpospolitej.
Praca pochodzi ze zbiorów prywatnych Włodzimierza Nowaczyka (matura w Liceum im Karola Marcinkowskiego w roku 1975) - kuratora Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Mirosław Pawłowski z cyklu Kamuflaż
Prof. Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Grafik, typograf, autor albumów. Obraz powstał we wczesnych latach twórczości.
Praca pochodzi ze zbiorów prywatnych Włodzimierza Nowaczyka (matura w Liceum im Karola Marcinkowskiego w roku 1975) - kuratora Galerii Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Jan Wojciech Malik
Urodził się w Poznaniu w 1951r. Maturę w Liceum im. Karola Marcinkowskiego zdał w 1969 roku. W latach 1969 - 1975 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie ASP) w pracowni prof. Tadeusza Brzozowskiego. Dyplom w pracowni prof. Stanisława Teisseyre'a.Swoje prace prezentował na ponad 120 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Miał ponad 20 prezentacji indywidualnych.
Laureat nagród na ogólnopolskich konkursach malarskich i festiwalach sztuki, m. in. Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie w roku 1986 i 1998. W roku 1988 zdobył srebrny medal na II Międzynarodowym Biennale Sztuki "Europa - Azja".
Zajmuje się malarstwem, projektowaniem i reklamą.

W prasie ukazało się następujące sprawozdanie z tego balu: V Karnawałowy Bal "Marcinka"
22 stycznia w auli Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego odbył się tradycyjny, V Karnawałowy Bal "Marcinka" zorganizowany przez Stowarzyszenie Wychowanków tej szkoły. Motywem przewodnim balu tym razem były lata 60 i 70. W auli, jednej z najpiękniejszych sal naszego miasta, bawiło się do rana i wspominało dawne czasy 150 osób. W czasie balu odbyła się aukcja obrazów ofiarowanych przez wychowanków: Andrzeja Jeziorkowskiego, Jana Wojciecha Malika, Włodzimierza Nowaczyka i Jacka Porawskiego.
Dochód z balu Stowarzyszenie przeznacza na budowę szkolnego pomnika Patrona, którego twórcą jest poznański rzeźbiarz Wiesław Koronowski. Posąg stanie 14 maja br. przed głównym wejściem do gmachu.
Stowarzyszenie Wychowanków zaprasza roczniki do podjęcia działań w sprawie spotkania 14 maja br. i apeluje o wpłaty na Posąg Patrona na konto Stowarzyszenia:
54 1090 1362 0000 0000 3601 8123

Uroczyste odsłonięcie szkolnego pomnika Karola Marcinkowskiego nastąpiło 14 maja 2005r. w czasie jubileuszowego spotkania roczników przedwojennych oraz tych, które zdawały egzamin maturalny w latach: 1945, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85. 90. 95, 2000. Odsłonięcia dokonali: Alina Chojnacka - dyrektorka Szkoły, Gerard Sowiński - prezes Stowarzyszenia oraz najmłodszy uczeń gimnazjum i najlepsza absolwentka rocznika 2004 wraz z Andrzejem Jeziorkowskim - absolwentem z 1951 roku, znakomitym grafikiem, autorem wielu projektów graficznych, które stanowią znaki rozpoznawcze naszej społeczności. Dzieło Wiesława Koronowskiego wzbudziło powszechną aprobatę i zachwyt. Uroczystość była podniosła i wzruszająca. Mimo padającego deszczu zgromadziły się tłumy. Posąg poświęcił Ks. Biskup Marek Jędraszewski (matura 1967), który celebrował wcześniej mszę i wygłosił piękne i poruszające kazanie poświęcone Szkole, Nauczycielom oraz Karolowi Marcinkowskiemu w kontekście Ewangelii. (W załączeniu: mowa dyr. Szkoły - Aliny Chojnackiej, mowa prezesa Stow. Gerarda Sowińskiego, list Karola Marcinkowskiego, artkuł wstępny do folderu Lecha Trzeciakowskiego, felieton Przemysława Czaplińskiego)

Grupę organizatorów budowy pomnika Karola Marcinkowskiego tworzyli:
Marek Barałkiewicz, Alina Chojnacka, Robert Drobnik, Krzysztof Krokowicz, Teresa Krokowicz, Władysław Krokowicz, Krzysztof Lipiak, Przemysław Smulski, Gerard Sowiński - Barnaba, Włodzimierz Wójcicki, Zbyszek Wybicki.

Dzięki zapałowi i entuzjazmowi tej małej przecież grupy oraz wsparciu finansowemu wielu absolwentów, a czasem i ludzi nie związanych z naszą Szkolą, udało się znikomym kosztem upamiętnić Patrona pomnikiem który przetrwa po wsze czasy. Chciałem podkreślić, że żadna szkoła i żadna społeczność absolwentów nie dokonała takiego dzieła na terenie Poznania.

Odsłonięciu pomnika towarzyszyło wydanie bogato ilustrowanego folderu pt. Karol Marcinkowski. My z "Marcinka" Patronowi.

Stopka redakcyjna folderu:
Redakcja:Gerard Sowiński; Współpraca: Robert Drobnik, Marek Barałkiewicz, Adriana Podmostko, Krzysztof i Teresa Krokowiczowie. Włodzimierz Wójcicki, Krzysztof Lipiak.
Projekt graficzny i realizacja: Jacek Papla
Reportaż z procesu powstawania Posągu: Robert Drobnik
"Znaki pamięci" przygotowali: Adriana Podmostko i Jarosław Kłos
Dziękujemy za udostępnienie materiałów ikonograficznych;
p. Annie Poniedziałek z Muzeum Akademii Medycznej w Poznaniu
p. Magdalenie Jarzewicz i p. Jerzemu Nowakowskiemu z Muzeum Narodowego w Poznaniu
p. Jakubowi Skuteckiemu z Biblioteki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Adres Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego
60 - 809 Poznań, ul. Bukowska 16
www.marcinek.net

Konto: 54 1090 1362 0000 0000 3601 8123 Bank Zachodni WBK S.A.

Otwarte zebrania Stowarzyszenia odbywają się w Szkole w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 18,00

Kontakty:
Gerard Sowiński - Barnaba, tel./fax 822 96 98, (0603) 054 666; e-mail: sowinh@amu.edu.pl
Marek Barałkiewicz, tel./fax 879 61 96, (0608)092 755; e-mail baralkiewicz@wp.pl
Robert Drobnik, tel. 877 61 94, (0601) 892 079; e-mail: drobas@po.home.pl
Teresa i Krzysztof Krokowiczowie, tel. 867 26 03, (0601) 788 393; e-mail: bhk@bhk.poznan.pl
Włodzimierz Wójcicki, tel. 847 47 28, (0602) 274 706; e-mail: wlodzimierz@wojcicki.pl

Patronat medialny nad pomnikiem objęli: Gazeta Wyborcza, PTV3 oraz Radio Merkury dzięki czemu akcja nasza dotarła do opinii publicznej.

Staraniem Lecha Konopińskiego, Piotra Zubielika i Andrzeja Jeziorkowskiego ukazały się z okazji 85 lecia Szkoły oraz odsłonięcia szkolnego pomnika Karola Marcinkowskiego pocztowe datowniki okolicznościowe oraz beznominałowe kartki pocztowe w pięknym opracowaniu graficznym Andrzeja Jeziorkowskiego. (załączniki)
Do ważnych tradycji naszego Stowarzyszenia, dzięki którym ludzie z bardzo różnych roczników, z różnych środowisk zawodowych mają możliwość spotkania się ze sobą, należy organizowana każdego roku w styczniu wspólna msza i opłatek w kościele o.o. Dominikanów przy al. Niepodległości.
Spotkania opłatkowe w okresie sprawozdawczym odbyły się: 12 stycznia 2003r., 25 stycznia 2004r., 16 stycznia 2005r. oraz 29 stycznia 2006r. Po mszy św. spotykamy się w salce akademickiej, by śpiewać kolędy oraz wspominać przyjaciół.
Towarzyszy tym spotkaniom też bogata oprawa muzyczna. Kolędy śpiewa chór pod dyr. prof. Antoniego Grochowalskiego. Występują też soliści Teatru Wielkiego, nasi wychowankowie: Wiesław Bednarek, Błażej Grek, Barbara Kubiak, Michał Marzec, Elżbieta Stengert. Organizacją tych spotkań zajmuje się od samego początku Jerzy Pomin, który był też ich inicjatorem oraz Marek Barałkiewicz.
W imieniu całej naszej społeczności serdecznie im za to dziękuję. Od samego początku tych spotkań opłatkowych towarzyszył nam i nadawał im ton dominikanin, ojciec Stanisław - Marian Dobecki, nasz absolwent z 1933 roku. Tego niezwykle zasłużonego, pełnego dobroci, miłości, radości życia człowieka pożegnaliśmy w sierpniu 2004r. Bardzo nam brakuje jego obecności na płatkowych spotkaniach.
Kontynuujemy bale karnawałowe "Marcinka". III bal odbył się 15 lutego 2003r., IV bal 14 lutego 2004r., V bal 22 stycznia 2005r., VI bal 4 lutego 2006r. VII bal, który obecnie przygotowujemy, odbędzie się 3 lutego 2007 r. Wszystkie bale nawiązują tematycznie do szkolnej studniówki, wykorzystujemy również częściowo dekoracje sporządzone przez młodzież.
Bale zorganizowała grupa w składzie: Teresa i Krzysztof Krokowiczowie, Jerzy Pomin, Tadeusz Mazurczak, Marek Barałkiewicz, Robert Drobnik, Gerard Sowiński, Ryszard Ciesielski, Krzysztof Lipiak, Włodek Wójcicki, Michał Pankowski.
Bale w znaczący sposób wzbogacają fundusze Stowarzyszenia i pozwalają wspierać działania Szkoły. Część zebranych pieniędzy przeznaczyliśmy m. in. na wyposażenie radiowęzła szkolnego, renowację krzeseł w auli. Na V balu przeprowadziliśmy aukcję obrazów ofiarowanych przez absolwentów. Włodzimierz Nowaczyk przekazał na tę aukcję dwie grafiki ze swoich zbiorów, swój obraz olejny ofiarował również Jan Wojciech Malik. Grafikę Krystyny Kofty przekazał Jacek Porawski. Zgromadzone fundusze przeznaczone zostały na pomnik Karola Marcinkowskiego.
Współorganizujemy wraz z Dyrekcją Szkoły i Samorządem młodzieży tradycyjny rajd do Dąbrówki Ludomskiej, miejsca śmierci naszego Patrona. Rajdy te odbywają się od 40 lat w ostatnią sobotę września i bierze w nich udział, obok młodzieży i nauczycieli, grupa absolwentów. Spotykamy się w bardzo urokliwym Jaraczu Młynie, gdzie zostawiamy pojazdy i leśnymi oraz polnymi drogami idziemy do Dąbrówki Ludomskiej i tam, przy obelisku z tablicą pamiątkową poświęconą Karolowi Marcinkowskiemu, odbywa się spotkanie młodzieży. W latach 2003 i 2004 zorganizowaliśmy piknik w miejscowości Piłka Młyn, w którym wzięło udział po ok. 60 osób. Odbył się on w przeddzień rajdu. Uczestnicy pikniku spotkali się następnego dnia w Dąbrówce Ludomskiej. Były to bardzo udane imprezy integracyjne.
Tworzenie opinii wokół Szkoły, podnoszenie jej rangi, budowanie pozytywnego wizerunku poprzez prezentowanie jej dorobku jest, uważamy, niezwykle korzystne dla jej przyszłości. Dzięki temu m.in. ubiegają się tu o przyjęcie najlepsi absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów. Dlatego też organizujemy różne formy przekazywania opinii publicznej informacji o osiągnięciach naszej Szkoły, jej historii, wychowankach. Szczególne ich nasilenie przypada na okres spotkań jubileuszowych. Z naszej inicjatywy pojawiło się wiele materiałów informacyjnych o szkole i wychowankach w mediach. Pomagali nam w tym zakresie m. in.: Włodzimierz Bogaczyk, Błażej Wandtke, Kamila Placko - Wozińska, Ewa Kostuj - Zawieja oraz Włodzimierz Braniecki.
Uważamy, że ważny jest "duch szkoły" wynikający z jej tradycji, dlatego tworzenie i podtrzymywanie tradycji jest jednym z głównych naszych celów. Staramy się więc docierać do uczącej się tu młodzieży z informacjami o osiągnięciach naszych wychowanków. Szczególną wagę przywiązujemy do Biblioteki Absolwentów, gdzie gromadzimy wszelkie publikacje, które wyszły spod pióra naszych kolegów i koleżanek. W gablocie, która znajduje się w holu, przekazujemy na bieżąco informacje o Stowarzyszeniu, naszych wychowankach, ich artykuły itp. Chodzi nam o to, aby obecni uczniowie mieli powody do dumy, że chodzą do tej Szkoły. Ważnym przedsięwzięciem było przekazanie przez Jacka Żuralskiego szkolnej bibliotece własnych bogatych i niezmiernie wartościowych zbiorów książek. Jacek zdawał maturę w 1956r.
Podejmujemy też inne działania mające na celu integrację naszego środowiska. Rozprowadzamy m.in. bardzo ciekawe pod względem artystycznym zdjęcie naszej Szkoły, które już zdobi wiele domów i miejsc pracy naszych koleżanek i kolegów. Rozprowadzamy krawaty z logo "Marcinka", metalowy znaczek z podobizną Karola Marcinkowskiego wg znakomitego projektu prof. Andrzeja Jeziorkowskiego, naklejkę na samochód z wizerunkiem szkoły oraz napisem: Marcinek moja szkoła. Na spotkania jubileuszowe przygotowaliśmy identyfikatory wg projektów Igora Morskiego, Andrzeja Jeziorkowskiego i Jacka Papli. Pomagają one rozpoznać się po latach i są ładną pamiątką ze spotkań. Zyskały one powszechną aprobatę środowiska i coraz częściej stają się znakiem identyfikacji.. Organizatorami i realizatorami tych projektów są Marek Barałkiewicz, Robert Drobnik, Krzysztof Krokowicz.
Uzupełniamy spis absolwentów i tworzymy bazę danych członków Stowarzyszenia, którą systematycznie powiększamy. Spis sporządzili kol. Zbigniew Lesicki, Maja Tykałowicz - Bogaczyk oraz Bogusław Kasprzak. Dzięki temu możliwa jest m.in. sprawna organizacja spotkań jubileuszowych. Chciałbym tu szczególnie podziękować kol. Bogusławowi Kasprzakowi, który na bieżąco uzupełnia kartotekę Stowarzyszenia i absolwentów oraz drukuje własnym kosztem spisy roczników. Próbujemy stworzyć zespół, który zająłby się opracowaniem i wydaniem na 85 - lecie Szkoły poszerzonego o informacje biograficzne spisu absolwentów. Opracowana przez nas Karta Absolwenta stanowi ciekawą bazę dla tego przedsięwzięcia, ale z trudem dociera ona do wychowanków. Ważnym wydarzeniem dla naszej społeczności jest wydanie prze dyrekcję Szkoły w maju 2004r. książki 85 lat Marcinka 1919 - 2004. Zawiera ona spis absolwentów za lata 1919 - 2004. Jest on bardzo pomocny w naszych działaniach, ale wymaga korekty i uzupełnienia. Dobrze byłoby, gdyby nowy spis pojawił się na 90 lecie, tzn. w 2009r.
Założyliśmy od nowa własną stronę w internecie. Zaprojektował ją i na bieżąco prowadzi oraz pokrywa wszystkie koszty z tym związane Włodek Wójcicki. Adres naszej strony internetowej jest następujący: www.marcinek.net
Obecny stan licznika wskazuje, że strona była otwierana ponad 13.000 razy.
Statystyki odwiedzin pokazują, że ok.89% odwiedzin odbywa się z terenu Polski a pozostałe wizyty są głównie z Włoch, USA Szwajcarii, Holandii, Szwecji, Niemiec, Francji itd.
Równocześnie warto powiedzieć, że w marcu 2005 - całość zbiorów serwisu www.marcinek.net została przetransferowana na wynajętą przez Włodka zdecydowanie większą powierzchnię na profesjonalnym serwerze HOME.pl i dzięki temu mamy zapewniony najlepszy kontakt z internautami MARCINKOWCAMI z całego świata.
W chwili obecnej w serwisie można obejrzeć około 5.500 zdjęć archiwalnych oraz ok.2.300 zdjęć ukazujących bieżące wydarzenia związane z działaniami podejmowanymi przez STOWARZYSZENIE WYCHOWANKÓW. Bieżące tzn. te, które miały miejsce po zaistnieniu tego serwisu. Od maja 2004 wszystkie bieżące, ważne imprezy - dokumentuje zawsze ten sam wynajmowany przez Włodka zawodowy fotograf, a zrobione przez niego zdjęcia to ok. 80% zamieszczonych w serwisie, nowych, aktualnych zdjęć.
W imieniu Stowarzyszenia Wychowanków Włodek prowadzi też mailową korespondencję. Wysyła po kilkaset listów z informacjami o ważnych wydarzeniach związanych ze Szkołą oraz o akcjach, jakie planuje podjąć nasze Stowarzyszenie. Odpowiada na wszelkie zapytania o uprawnienia do oglądania zdjęć archiwalnych oraz dba o dalszy rozwój serwisu, ze szczególnym naciskiem na dział dokumentacji fotograficznej oraz jak największy wzrost działu Who is Who, w którym udało się do tej pory zgromadzić kilkaset nazwisk. Jednak obawiamy się, że bez bardzo aktywnej kampanii o nadsyłanie nowych materiałów - kampanii prowadzonej bardzo intensywnie i z dużym zaangażowaniem przez wszystkich członków Stowarzyszenia oraz przez Dyrekcję Szkoły, nadal będziemy mieli sytuację, że statystycznie to przybywa nam jedno nazwisko co trzy dni. (Przy takim tempie wszyscy obecni absolwenci zostaną umieszczeni we Who is Who za niecałe sto lat).
W nieodległej przyszłości Włodek planuje udostępnianie w serwisie fragmentów filmów ze spotkań, koncertów, zjazdów i Jubileuszy a może także ze "studniówek".
Dzięki ogromnej pracy Włodka Wójcickiego znacznemu usprawnieniu uległ przepływ informacji między wychowankami Szkoły. Powiększająca się baza adresów internetowych pozwala dotrzeć bezpośrednio do coraz większej liczby osób.
B. Działania Stowarzyszenia na rzecz Szkoły.
Mamy oczywiście świadomość, że podział naszych działań na rzecz wychowanków i szkoły jest sztuczny, ponieważ to, co służy wychowankom, służy również szkole. Tu chcę wskazać, że naszym celem jest wspomaganie działalności dydaktyczno - wychowawczej, rozwoju indywidualnego uczniów oraz wspieranie ich potrzeb materialnych.

Organizowaliśmy do 2004r. konkurs na najlepszą pracę maturalną z języka polskiego. Jury tworzyli pracownicy naukowi Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, byli wychowankowie i nauczyciele "Marcinka": prof. dr hab. Przemysław Czapliński, dr Paweł Nowakowski i mgr Gerard Sowiński. Nagrodę w wysokości 1 500,00 zł za najlepszą pracę maturalną z języka polskiego w r. 2004 otrzymał Kasper Jakubowski.
Fundujemy nagrody dla uczniów a przede wszystkim laureatów olimpiad przedmiotowych, za szczególne osiągnięcia naukowe. W roku 2003 przeznaczyliśmy na ten cel 3,750,00 zł, zaś łączna suma nagród za r. 2004 wyniosła 4.898,75 zł, a w r. 2005 3.900,00zł.
Udzielamy zapomóg uczniom, nauczycielom i absolwentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Szczególne słowa wdzięczności kieruję tu do św. pamięci kol. Jerzego Jaegera, który od kilku lat systematycznie od paru lat przeznaczał na ten cel znaczne kwoty. Jurek zmarł 5 grudnia 2005r. Dla uczczenia jego pamięci zamierzamy ustanowić nagrodę jego imienia dla osobowości roku.
Leonard Szymański (matura 1956) corocznie funduje stypendium dla jednego ucznia. W r. 2004 przekazał na ten cel 1850 zł Od r. 2003 nagrodę w wysokości 1000,00 zł dla najlepszego maturzysty funduje mieszkający w Stanach Zjednoczonych Robert Jacek (matura 1982). Nagrodę w wysokości 1500,00zł dla ucznia osiągającego najlepsze wyniki w naukach ścisłych od roku 2006 funduje firma "Horyzont" - technologie internetowe, której właścicielami są absolwenci "Marcinka": Mieczysław i Piotr Szałamachowie.
Dofinansowywaliśmy też różne przedsięwzięcia dydaktyczne, np. wyjazdy chóru szkolnego pod dyrekcją prof. Doroty Lewandowskiej na konkursy międzynarodowe (np. wyjazd na Międzynarodowy Festiwal w Ołomuńcu 7 - 14.06.2006r.), rajdy do Dąbrówki Ludomskiej, Poznański Festiwal Teatrów Szkolnych "Marcinek", konkursy organizowane przez nauczycieli i uczniów np. konkurs na temat Konstytucji Europejskiej organizowany przez szkolny Klub Europejski, spotkanie laureatów i finalistów Olimpiad Artystycznych - wychowanków Pani Lidii Cieślińskiej - 5 laureatów i 15 finalistów (11.04.2003r.), III Mityng Matematyczny (08.04.2003r.), wydanie płyty szkolnego chóru "Marcinek Singers".
Opłacamy zajęcia pozalekcyjne Koła Historyków Sztuki prowadzone przez Panią Lidię Cieślińską, która w znakomity sposób rozwija zainteresowania młodzieży sztuką, zachęca ich do twórczości artystycznej oraz poszerzania wiedzy o malarstwie i architekturze. Pani Lidia Cieślińska wychowała wielu laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy o Sztuce, a prace jej uczniów zdobią szkołę.
Dofinansowujemy rozbudowę bazy materialnej Szkoły. Opłaciliśmy renowację krzeseł w auli, zakupiliśmy gabloty wystawowe, wsparliśmy remont stołówki, pomogliśmy wyposażyć radiowęzeł szkolny, kupiliśmy rzutnik.
Szczególnie cenną okazała się inicjatywa zorganizowania zespołu doradców - konsultantów z różnych dziedzin, do których młodzież może się zawsze zwrócić o pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Tworzyli go psychologowie - Renata Strzyżewska i Jarosław Skommer, sędzia rodzinny - Wojciech Hyżak, adwokaci - Wojciech Celichowski i Jerzy Pomin oraz lekarze - Magdalena Pisarska - Krawczyk, Ewa Rosińska i Jacek Lula. Wiemy, że z pomocy skorzystało wielu uczniów, a w kilku przypadkach zespół ten w znaczący sposób zapobiegł osobistym dramatom uczniów. Z prawdziwą wdzięcznością myślimy o tych członkach zespołu doradców, którzy kosztem osobistego czasu pomagają młodszym koleżankom i kolegom. Z ogromnym żalem pożegnaliśmy na zawsze w tym roku znakomitego psychologa Renatę Strzyżewską niezawodną przyjaciółkę życzliwie wspierającą uczniów "Marcinka" w trudnych sytuacjach życiowych.
Dzięki naszym staraniom Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A w roku szkolnym 2004/2005 ufundowała stypendia w łącznej wysokości 8.000,00 zł. dla 4 uzdolnionych uczniów: Magdaleny Bukowiak, Dawida Lewandowskiego, Joanny Brzezińskiej i Agnieszki Trzcionki.
Cieszy nas ogromnie znakomicie układająca się współpraca ze Szkołą polegająca na coraz większym włączaniu działań Stowarzyszenia w program dydaktyczny i wychowawczy. Młodzież organizuje kawiarenki w czasie spotkań jubileuszowych, uczestniczy aktywnie w naszych uroczystościach i często je współorganizuje. Wielka jest życzliwość Dyrekcji - Pani dyrektor Aliny Chojnackiej, Pani wicedyrektor Hanny Sobczyńskiej oraz Pana wicedyrektora Mieczysława Sobuckiego, również członka naszego Stowarzyszenia, którzy bezwarunkowo udostępniają nam aulę, sale lekcyjne, bibliotekę, stołówkę. Dzięki zabiegom Dyrekcji jest coraz więcej miejsc wspólnych spotkań wychowanków, nauczycieli, młodzieży (opłatek, rajd, spotkania jubileuszowe itp.). Za tę wielką przychylność składamy Dyrekcji Szkoły i osobiście Pani Dyrektor Alinie Chojnackiej serdeczne podziękowanie.

III. Sprawy finansowe

Stowarzyszenie korzystało z kilku źródeł finansowania. Są to:

  1. Składki i wpisowe
  2. Dotacje i darowizny
  3. Działalność statutowa
  4. Inne, np. odsetki bankowe

Przez działalność statutową rozumiemy tu przedsięwzięcia własne, a mianowicie rozprowadzanie pamiątek, np. jednodniówki drukowane z okazji 70, 75, 80, 85 - lecia Szkoły, znaczki Stowarzyszenia, medale, postery, widokówki, korespondentki, krawaty itp. Przyjmując założenie o dobrowolności należenia do Stowarzyszenia, Zarząd nie traktował rygorystycznie opłacania składek przez członków i nie prowadzi w tym zakresie ścisłej ewidencji. Ze składek do kasy Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym wpłynęło 3.218,56 zł . Nie jest to wiele, jednak prośby o finansowe wsparcie naszej działalności często spotykają się z życzliwym odzewem, szczególnie w czasie spotkań jubileuszowych. Apelujemy, aby organizatorzy tych spotkań wkalkulowali w swój budżet darowiznę na rzecz Stowarzyszenia. Darowizny na rzecz Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym wyniosły 189.854,73 zł., zaś odsetki 3.086,90 zł.

Ogółem przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 196.160,19 zł.

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 182.067,78 zł, 

Saldo za okres sprawozdawczy wynosi więc 14.092,41 zł. 

Działalność statutowa, na którą wydano 82.438,21 zł., obejmuje: 

  • pomoc materialną szkole w jej działalności dydaktycznej i wychowawczej, a szczególnie zakup książek do biblioteki szkolnej, zakup materiałów do pracowni plastycznej, nagrody dla uczniów i absolwentów za dobre wyniki w nauce, dofinansowanie działalności chóru szkolnego, festiwali teatrów licealnych i francuskojęzycznych, wyjazdów uczniów organizowanych przez szkołę do Francji, Austrii, Włoch i na Węgry, 
  • pomoc materialną uczniom, pracownikom i wychowankom, a szczególnie stypendium na opłacenie bursy uczennicy, dopłata do leczenia klinicznego pracowników i uczniów, zapomogi świąteczne i inne dla uczniów z rodzin niezamożnych

Koszty administracyjne w okresie 4 lat wyniosły 39.629,57 zł, w tym: materiały biurowe, opłaty telefoniczne, nekrologi, usługi kserograficzne; usługi obce, jak drukowanie plakatów i innych materiałów pamiątkowych i informacyjnych.  

Honorarium dla twórcy pomnika Karola Marcinkowskiego - Wiesława Koronowskiego wyniosło 45.000,00 zł. 

Koszty obsługi księgowości Stowarzyszenia oraz wynagrodzenia za niektóre zajęcia pozalekcyjne prowadzone dla młodzieży w okresie sprawozdawczym, tzn. w ciągu 4 lat wyniosły 12.480,00 zł

Szczegółowe rozliczenie przychodów i wydatków znajduje się do wglądu w dokumentacji Stowarzyszenia.

Dokumentacja księgowa i kasowa prowadzona przez p. Marię Rajewską oraz Teresę Krokowicz, była przedmiotem wnikliwej i kompetentnej kontroli przeprowadzonej w dniu 04 grudnia 2006 r. przez Komisję Rewizyjną w składzie: Jan Klafkowski , Jacek Porawski, Ryszard Ciesielski oraz Krzysztof Mullauer wybraną na Zgromadzeniu Ogólnym w dniu 28 listopada 2002 r., która stwierdziła pełną prawidłowość wydatków oraz prowadzonej dokumentacji. 

Chciałbym tu podkreślić, że Stowarzyszenie ponosi bardzo minimalne koszty bieżącej działalności. Większość wydatków członkowie Zarządu ponoszą osobiście. Korzystamy również z darowizn w postaci papieru, kopert, znaczków i innych materiałów biurowych. Chciałbym serdecznie za to podziękować ofiarodawcom, a szczególnie Jerzemu Pominowi, Krzysztofowi Krokowiczowi, Władysławowi Krokowiczowi, Tadeuszowi Tomaszewskiemu oraz Włodzimierzowi Wójcickiemu.

Bardzo dziękuję moim współpracownikom, członkom Zarządu, którzy wspierali mnie w przedsięwzięciach, a szczególnie Zbigniewowi Lesickiemu, który jest łącznikiem ze Szkołą i wkłada ogrom pracy w sprawne funkcjonowanie naszej grupy. 

Pragnę również gorąco podziękować wszystkim tym członkom Stowarzyszenia, którzy w różny sposób wspierali nasze przedsięwzięcia, a szczególnie kol. Markowi Barałkiewiczowi, Robertowi Drobnikowi, Bogusławowi Kasprzakowi, Teresie i Krzysztofowi Krokowiczom, Krzysztofowi Lipiakowi, Tadeuszowi Mazurczakowi, Katarzynie Michalskiej - Kołacz, Jerzemu Pominowi, Leonardowi Szymańskiemu, Włodzimierzowi Wójcickiemu oraz zespołom organizującym spotkania jubileuszowe roczników. 
Dzięki ich sprawności organizacyjnej, ciekawym pomysłom spotkania te stają się ważnymi wydarzeniami w biografii naszej społeczności. 
Bardzo dziękuję również kol. Tomaszowi Śliwińskiemu, który porządkuje nasze archiwum i poświęca na to wiele osobistego czasu. 
Dziękuję również tym wszystkim, których nie wymieniłem w tym sprawozdaniu, a którzy mają również ogromny wkład w nasze działania.

IV. Wnioski i propozycje

Uważamy, że nowo wybrany Zarząd powinien kontynuować przedstawione tu działania oraz wzbogacić je o nowe inicjatywy. Nie wszystkie wnioski sformułowane na poprzednim Walnym Zgromadzeniu zostały zrealizowane, dlatego warto je tu powtórzyć. Proponujemy, by przy Zarządzie powstały grupy robocze, które zajęłyby się organizacją bardzo konkretnych przedsięwzięć:

Zespół do opracowania monografii Szkoły. Oprócz historii tej placówki znalazłyby się tam na przykład: spis absolwentów, sylwetki wybitnych nauczycieli i wychowanków, wspomnienia itp.
Zespół wspomagający pracę wychowawczo - dydaktyczną Szkoły, a szczególnie wybitnie utalentowanych uczniów. Proponujemy stworzenie w szkole Uczniowskiej Wszechnicy Naukowej, w ramach której odbywałyby się wykłady i ćwiczenia prowadzone dla grupki zainteresowanych uczniów przez wybitnych uczonych - absolwentów szkoły. Uczniowie mieliby możliwość prezentowania tam swoich pasji i osiągnięć oraz znaleźliby wsparcie dla swoich poszukiwań.
Uważamy, że warto wykorzystać ogromny potencjał wiedzy, doświadczenia i umiejętności wychowanków Szkoły i stworzyć forum spotkań, na którym mogliby oni je przekazywać naszej społeczności.
Miejsce, gdzie zmarł nasz Patron, Dąbrówka Ludomska, jest niezwykle zaniedbane i uważamy, że Stowarzyszenie powinno zorganizować społeczność Wielkopolski do nadania mu takiego charakteru, na jaki zasługuje. Apelujemy więc o stworzenie grupy nacisku, która zorganizuje akcję na rzecz godnego upamiętnienia miejsca, gdzie zmarł Karol Marcinkowski.
Zorganizować Klub Towarzyski "Marcinek" , który skupiałby ludzi, chcących sobie pomagać, wymieniać poglądy, zabawić się itp.

Problemy i niepokoje

Grupa wiodąca, inspirująca i organizująca działalność Stowarzyszenia jest stosunkowo wąska. W potrzebie zyskujemy pomoc, wsparcie, ale nasz zespół jest niezbyt stabilny. Za mało dochodzi do nas ludzi z inicjatywą, którzy wnieśliby nowe pomysły. Jesteśmy coraz starsi i coraz mniej w nas energii i sprawności w działaniu. Czas pomyśleć o zmianie warty. To pewnie będzie nasza ostatnia kadencja. Co i kto po nas?

Zbliża się 90 lecie Szkoły. Czas pomyśleć o oprawie tej uroczystości, przygotowaniu wydawnictw itp.

Prezes Stowarzyszenia
Gerard Sowiński