Przeskocz do treści
My z „Marcinka”

Historia Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego 

w Poznaniu

34 LATA OBECNOŚCI (1989 – 2023)

LISTA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI STOWARZYSZENIA

34 lata temu... Bajkopisarz użyłby w tym miejscu sformułowania „ Dawno , dawno temu ...” . Gdyby to pisał historyk, byłby bez wątpienia bardziej precyzyjny i napisałby „ W końcu lat osiemdziesiątych XX wieku”. My zaś, jeszcze żyjący świadkowie tego wydarzenia, możemy tylko to potwierdzić – TO JUŻ 34 LATA. To prawda, tyle lat ma Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Trudno w to uwierzyć, a jednak. To szmat czasu, a w nim tylu ludzi, tyle wydarzeń... O tych 34 latach jest ten tekst, który właśnie czytacie. Nie traktujcie go, broń Boże, jak bajkę - wszystko to, co zostało w nim opisane, wydarzyło się bowiem naprawdę, a i ludzie, którzy swoimi działaniami tworzyli historię Stowarzyszenia, chociaż już niekiedy przeszli na drugą stronę, byli i są jak najbardziej realni.. Dużo już za nami, ale myślimy o przyszłości, idziemy dalej, jest jeszcze tyle do zrobienia… Zachęcamy – „ Chodźcie z nami. „

Krótka historia Stowarzyszenia

(tekst opublikowany w wydawnictwie na 25-lecie Stowarzyszenia, zawiera opis naszych działań do 2014 roku)

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy komitetu organizacyjnego obchodów 70 – lecia Szkoły w składzie: Jerzy Chrzanowski, Robert Drobnik, Bogusław Kasprzak, Paweł Kaszub, Edmund Kołecki, Władysław Krokowicz, Zbigniew Krüger, Zbigniew Lesicki, Leszek Łuczak, Czesław Nowak, Jerzy Sabiniewicz, Bogdan Sleboda, Gerard Sowiński, Krzysztof Staniszewski, Leon Taylor, Zygmunt Thimm, Tadeusz Tomaszewski, którym kierował Bogdan Sleboda. Zarząd Stowarzyszenia ukonstytuował się na zebraniu założycielskim 24 kwietnia 1989 r. Funkcję prezesa powierzono Zbigniewowi Krügerowi, a po jego rezygnacji 18 lutego 1993 r. prezesem został Gerard Sowiński, członek grupy założycielskiej, nauczyciel języka polskiego w „Marcinku” w latach 1964 – 1980, który pełni tę funkcję do dziś.

Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń i Związków Wydziału Społeczno - Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 4 kwietnia 1989 roku pod numerem 167 i zarejestrowane przez Sąd Wojewódzki w Poznaniu 27 września 1989 roku pod numerem 196, dzięki czemu uzyskało osobowość prawną. 

Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na posiedzeniu niejawnym w dniu 16. 01. 2002 r. postanowił wpisać z dniem 23. 01. 2002rnasze Stowarzyszenie do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000081429; numer wpisu w pozycji rejestru: 1 (sygnatura sprawy: PO. XXI NS – REJ. KRS/7066/1/832) 02.10. 2001 r. Stowarzyszenie otrzymało numer identyfikacyjny REGON: 634235264.

Cele i środki działania statut przyjęty na zebraniu założycielskim formułuje następująco:

Celem Stowarzyszenia jest:

 • Utrzymanie więzi koleżeńskiej i udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia oraz uczniom i wychowankom szkoły,

zachowanie więzi wychowanków ze szkołą oraz regionem Ziemi Wielkopolskiej.( § 6)

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • popularyzowanie prac naukowo-badawczych i monograficznych o historii szkoły, dokonaniach patrona i wychowanków szkoły,
 • kultywowanie patriotycznych idei i dokonań szkoły, jej wychowanków i patrona,
 • udzielanie pomocy szkole w kształceniu i wychowaniu uczniów,

utrzymywanie stałych kontaktów ze szkołą i branie udziału w jej uroczystościach, organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych, sportowych i turystycznych, charytatywnych oraz spotkań towarzyskich i okolicznościowych dla członków i ich rodzin.( § 7)

Działania Stowarzyszenia na rzecz Szkoły

Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest wspomaganie działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły, rozwoju indywidualnego uczniów oraz zaspokajanie ich potrzeb materialnych.

1. Do 2004 r organizowaliśmy. konkurs na najlepszą pracę maturalną z języka polskiego. Jury tworzyli pracownicy naukowi Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, byli wychowankowie i nauczyciele „Marcinka”: prof. dr hab. Przemysław Czapliński, dr Paweł Nowakowski, prof. dr hab. Lech Słowiński i mgr Gerard Sowiński. Ostatnim nagrodzonym w konkursie był Kasper Jakubowski. Laureat odebrał nagrodę w wysokości 1.500 zł . 

2. Fundujemy nagrody dla uczniów a przede wszystkim laureatów olimpiad przedmiotowych, za szczególne osiągnięcia naukowe. Na przykład w roku 2003 przeznaczyliśmy na ten cel 3.750 zł, zaś łączna suma nagród za r. 2004 wyniosła ok. 5.000 zł, a w r. 2005 - 3.900 zł. Od r. 2003 nagrodę w wysokości 1.500 zł. dla najlepszego maturzysty funduje mieszkający w Stanach Zjednoczonych Robert Jacek (matura 1982). Nagrodę w wysokości 1.500 zł. dla ucznia osiągającego najlepsze wyniki w naukach ścisłych w roku 2006 ufundowała firma „Horyzont” – technologie internetowe, której właścicielami są absolwenci „Marcinka”: Mieczysław i Piotr Szałamachowie. Cieszylibyśmy się, gdyby te piękne inicjatywy znalazły naśladowców.

Laureaci olimpiad otrzymują od nas, poza nagrodami pieniężnymi, również piękny Dyplom Nadziei, którego pomysłodawcą jest Leszek Łuczak, a projekt plastyczny wykonał Igor Morski. W roku 2006 ustanowiliśmy Nagrodę im. Jerzego Jaegera dla osobowości roku. Otrzymuje ją decyzją Rady Pedagogicznej, Dyrekcji i Samorządu Uczniowskiego uczeń, który w sposób szczególny wyróżnił się swoimi działaniami i dokonaniami. 

W roku 2007 otrzymał ją  Andrzej Pakuła, 2008 Weronika Śmigielska, 2009 Jan Felcyn, 2010 Alicja Brudło, 2011Anna Maria Orwat, 2012 Krzysztof Piersiala, 2013 Agnieszka Błaszczak.

Nagrodą tą pragniemy uczcić pamięć zmarłego w grudniu 2005 roku Jerzego Jaegera, który znacząco wspierał uczniów i nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Nagroda „Osobowość Roku” stała się jedną z najbardziej prestiżowych wyróżnień.

3. Dofinansowywaliśmy też różne przedsięwzięcia dydaktyczne, np. wyjazdy chóru szkolnego pod dyrekcją prof. Doroty Lewandowskiej na konkursy międzynarodowe (np. Międzynarodową Olimpiadę Chóralną – Linz 2000, wyjazd na Międzynarodowy Festiwal w Ołomuńcu 7 – 14. 06. 2006 r.), rajdy do Dąbrówki Ludomskiej, miejsca śmierci Karola Marcinkowskiego, Poznański Festiwal Teatrów Szkolnych „Marcinek”, który odbywa się w naszej pięknej auli,Festiwal Filmów Młodzieżowych – 18, którego czwarta edycja odbyła się w 2013 roku, konkursy organizowane przez nauczycieli i uczniów np. konkurs Szkolnego Klubu Europejskiego na temat Konstytucji Europejskiejspotkanie laureatów i finalistów Olimpiad Artystycznych – wychowanków prof. Lidii Cieślińskiejcoroczne Mityngi Matematyczne, wydanie płyty szkolnego chóru „Marcinek Singers”, wyjazd na Międzynarodową Konferencję Młodzieży w Normandii (1995 r.), wyjazdy młodzieży i nauczycieli na konferencje naukowe do Paryża i Luksemburga, udział naszych uczniów w spotkaniu przedstawicieli miast bliźniaczych w Annonay (Francja).

Sponsorowaliśmy również inne przedsięwzięcia, na przykład: wydanie specjalne niezależnego pisma uczniów I LO  S – QL – JER oraz pisma absolwentów Zamiastwydanie płyty CD ze zbiorem pieśni pt. A piosenka wciąż płynie... w wykonaniu harcerek i harcerzy Błękitnej Czternastki, wydanie pięknego folderu Szkoły w oprac. Agaty Patalas i Danuty Taranczewskiej.

Dzięki naszej dotacji został wydany tomik poezji uczennicy kl. II, Leny Małgorzaty Piątkowskiej „Jak na scenie”.(patrz: wydawnictwa Stowarzyszenia)

5. Opłacamy zajęcia pozalekcyjne Koła Historyków Sztuki prowadzone przez prof. Lidię Cieślińską, która w znakomity sposób rozwija zainteresowania młodzieży sztuką, zachęca ich do twórczości artystycznej oraz poszerzania wiedzy o malarstwie i architekturze. Prof. Lidia Cieślińska wychowała 5 laureatów i 20 finalistów Olimpiady Wiedzy o Sztuce, a prace jej uczniów zdobią szkołę. Finansowaliśmy również konsultacje w języku francuskim z historii w klasie dwujęzycznej.

3. Udzielamy zapomóg uczniom, nauczycielom i absolwentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. 

Poza Jerzym Jaegerem, corocznie Leonard Szymański, funduje stypendium dla jednego ucznia. W r. 2004 przekazał na ten cel 1850 złDzięki naszym staraniom, a szczególnie Joanny Jaroszyk, Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A w roku szkolnym 2004/2005 ufundowała stypendia w łącznej wysokości 8.000,00 zł. dla czworga uzdolnionych uczniów: Magdaleny Bukowiak, Dawida Lewandowskiego, Joanny Brzezińskiej i Agnieszki Trzcionki. Pomagamy także uczniom wymagającym długotrwałego i kosztownego leczenia. Pokrywaliśmy przez kilka lat, dzięki osobistej fundacji Leonarda Szymańskiego, koszty pobytu naszej uczennicy w bursie. W 2012 roku utworzyliśmy Fundusz Stypendialny, z którego w różny sposób wspieramy uczniów i nauczycieli znajdujących się w trudnej sytuacji. Inicjatorem tego funduszu jest Tadeusz Mazurczak (mat. 1969).

4. W 2013 roku z inicjatywy Władka Krokowicza zorganizowaliśmy spotkanie maturzystów z profesorami Uniwersytetu Medycznego ( Piotr Krokowicz, Krzysztof Słowiński, Andrzej Oko)

4. Finansujemy zakupy książek dla biblioteki szkolnej i Biblioteki Absolwentów oraz pracowni przedmiotowych, materiałów do pracowni plastycznej. Dla Biblioteki Absolwentów wydrukowaliśmy piękny Ex libris wg projektu śp. Andrzeja Jeziorkowskiego (mat.1951) i opracowaniu Bogusława Kasprzaka (mat. 1960). 

6. Dofinansowujemy rozbudowę bazy materialnej Szkoły. Opłaciliśmy na przykład renowację krzeseł w auli, zakupiliśmy gabloty wystawowe, wsparliśmy remont stołówki, pomogliśmy wyposażyć radiowęzeł szkolny, kupiliśmy magnetowid (1995 r.), rzutnik, telefon – fax (1994 r.), kserograf (1995 r.), stół pingpongowy (kl. IV a, matura 1978). Znaczną część tych zakupów dokonaliśmy wspólnie z Fundacją na Rzecz Marcinka, którą do roku 2003 kierowali Marek Kolasa oraz Jerzy Szulce. Ostatnio dofinansowaliśmy zakup rzutnika multimedialnego (2012 r.) oraz remont drzwi do odnowionej auli (2013).

Jacek Żuralski, mieszkający w Berlinie, przekazał w roku 2003 szkolnej bibliotece niezwykle piękny i cenny księgozbiór, za który jesteśmy mu ogromnie wdzięczni. 

Na oddzielne omówienie zasługuje umieszczenie na budynku Szkoły od strony ulicy Bukowskiej pełnej nazwy Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego wg projektu Andrzeja Jeziorkowskiego. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest Mieczysław Sobucki, a wykonała go firma Labitech, której właścicielem był Janusz Czernik. Realizacja projektu była trudna i kosztowna. Napis umieszczony jest na wysokości ok. 8 metrów. Aluminiowe litery o wysokości 60 cm, pomalowane proszkowo, są podświetlone diodami LED. Nocą napis świetnie się prezentuje, jest znakomicie widoczny z ruchliwej ulicy Bukowskiej, która prowadzi do lotniska oraz świetnie dopełnia wejście do gmachu. 

Piękny gest wykonał rocznik 1972, który z okazji 30 – lecia matury ufundował i wykonał drzwi wejściowe do Szkoły. Są one wierną kopią drzwi pierwotnych. Projekt zaplanowali i wykonali: Tomasz Janiak oraz Katarzyna Bekasiak, Włodzimierz Nowaczyk, Wojciech Owsiany, Lech Ruciński.

7. Szczególnie cenną okazała się inicjatywa zorganizowania zespołu doradców – konsultantów z różnych dziedzin, do których młodzież może się zawsze zwrócić o pomoc w trudnych sytuacjach życiowych. Tworzyli go psychologowie – śp. Renata Strzyżewska i Jarosław Skommer, sędzia rodzinny - Wojciech Hyżak, adwokaci – Wojciech Celichowski i Jerzy Pomin oraz lekarze – Magdalena Pisarska – Krawczyk, Ewa Rosińska i Jacek Lula. Wiemy, że z pomocy skorzystało wielu uczniów, a w kilku przypadkach zespół ten w znaczący sposób zapobiegł osobistym dramatom uczniów. Z prawdziwą wdzięcznością myślimy o tych członkach zespołu doradców, którzy kosztem osobistego czasu pomagają młodszym koleżankom i kolegom. Z ogromnym żalem pożegnaliśmy zmarłą w roku 2006 znakomitego psychologa Renatę Strzyżewską niezawodną przyjaciółkę życzliwie wspierającą uczniów „Marcinka” w trudnych sytuacjach życiowych. Obecnie zamierzamy reaktywować prace tego zespołu.

8. Pod koniec 2009 roku rozpoczęliśmy akcję: W Roku Szopenowskim fortepian dla „Marcinka”. Celem jej było zebranie funduszy z darowizn na kupno nowego fortepianu, który stanąłby w naszej pięknej auli. Wizytówką tej akcji stał się piękny plakat Dariusza Łabędzkiego (mat.1978), który otrzymał Grand Prix Międzynarodowego Konkursu „Uśmiech Chopina 2010”. Plakat „Sonata jesienna na pointy i batutę” urzeka niezwykłym pięknem i jesteśmy wdzięczni Darkowi za to, że ofiarował go naszej akcji.

Mimo usilnych starań nie udało się zdobyć odpowiedniej kwoty. Kilkanaście tysięcy złotych otrzymanych od naszych niezawodnych darczyńców przeznaczamy na generalny remont fortepianu, który od lat towarzyszy szkolnym uroczystościom. Mamy zapewnienie, że na początku marca 2014 roku nasz Bechstein nr 3599 z roku 1894 odzyska pełny blask i długo będzie cieszył wykonawców i słuchaczy.

Przedstawiona wyżej działalność Stowarzyszenia możliwa jest dzięki niezwykle ofiarnej pracy grupy wychowanków oraz znacznej części społeczności „Marcinka”, która daje w ten sposób świadectwo serdecznej więzi ze swoją Szkołą realizując testament Naszego Patrona 

Działalność wydawnicza Stowarzyszenia

Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1918 – 1989. Książka. Aut.: Zbigniew Lesicki, Gerard Sowiński. Poznań. Oficyna Wydawnicza „Atena” 1989, 72 s., Książeczka wydana przez Stowarzyszenie z okazji 70-lecia Szkoły, zawiera m. in. szkic historyczny Zbigniewa Lesickiego 70 lat Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, spisy dyrektorów, nauczycieli oraz absolwentów w latach 1918 – 1939, listę profesorów i wychowanków „Marcinka” pomordowanych w czasie II wojny światowej, listę nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w latach 1945 – 1989 a także artykuł Gerarda Sowińskiego pt. Czasopisma uczniowskie w Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Historio – Kronika (Silva Rerum) Błękitnej XIV Drużyny Harcerzy im. Hetmana Stan. Żółkiewskiego 1919 – 1939.Książka. Aut. ks. Łaszewski Kazimierz., Poznań 1993.Druk techniką kserokopii. 50 egz. Powielenie i oprawę sfinansowało Stowarzyszenie. 

Swojej Szkole. 75 lat „Marcinka” 1919 – 1994. Książka. Oprac. redakcyjne: Janusz Przybysz i Gerard Sowiński, oprac. graf.: Igor Morski. Poznań: Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego 1994, 64 s.

Znajdujemy w niej m. in. program koncertu z okazji 75-lecia pod hasłem „Artyści z „Marcinka””, który odbył się w auli uniwersyteckiej. Z orkiestrą symfoniczną PFP wystąpili absolwenci, soliści Teatru Wielkiego: Barbara Smyła – Kubiak, Elżbieta Szot – Stengert, Błażej Grek, Michał Marzec, Tomasz Zagórski, Marcin Bednarek, Wiesław Bednarek, Karol Bochański, Jerzy Fechner oraz chór mieszany absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego przygotowany przez Antoniego Grochowalskiego i chór żeński Liceum przygotowany przez Dorotę Lewandowską. Najciekawsza część książki rozdział pt. Ze wspomnień i twórczości wychowanków - to fragmenty wspomnień ze szkolnych lat Dyrektora Kongresu Polonii Amerykańskiej Stefana Marcinkowskiego, Jerzego Waldorffa, Leona Taylora, Janusza Przybysza, Romualda Połczyńskiego, Henryka Ryszarda Zarewicza – Żuchowskiego, Lecha Trzeciakowskiego, Juliusza Tyszki. Są tu też wybrane wiersze absolwentów „Marcinka”: Stefana Andrzeja Borsukiewicza, Stanisława Barańczaka, Lecha Konopińskiego, Konrada Sutarskiego, Barbary Stawickiej – Pireckiej, Grażyny Banaszkiewicz i Jacka Kowalskiego.

Marcinek” nocą. .Poster. 40 x 30 cm. Aut.: Jarosław Maszewski i Jacek Gulczyński. Poznań, 1994. To piękne zdjęcie Szkoły wydrukowane w drukarni Janusza Nowaka (firma „Poligrafia”) na papierze ofiarowanym przez Krzysztofa Krokowicza (firma PN PAPIER Sp. z o.o.) Poster zdobi wiele domów i miejsc pracy naszych koleżanek i kolegów i ciągle znajduje chętnych nabywców.

Animato Marcinek Singers – płyta. Dzięki pomocy Stowarzyszenia wydano w 1994 r. płytę z nagraniami chóru żeńskiego Marcinek Singers oraz zespołu wokalnego Animato z towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Akademii Muzycznej. Dyrygentem i kierownikiem 

artystycznym zespołu była Dorota Lewandowska. Bardzo ciekawy i ambitny repertuar ( m.in. Wacław z Szamotuł, Mikołaj Gomółka, J. A. Hasse, Orlando di Lasso) oraz znakomite wykonanie sprawiają, że nagrań tego szkolnego chóru słucha się z prawdziwą przyjemnością i podziwem dla pracy Doroty Lewandowskiej, nauczycielki wychowania muzycznego w naszej Szkole.

Lena Małgorzata Piątkowska: Jak na scenie. Książka. Poznań: Związek Literatów Polskich, 1997, 46 s. ( W ramach Białej i Kolorowej Serii Poetyckiej pod red. Nikosa Chadzinikolau). Tomik uczennicy kl. III „Marcinka” ukazał się dzięki pomocy Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. K. Marcinkowskiego oraz Fundacji na Rzecz „Marcinka”.

Marcinek” nasza Szkoła, Zdjęcia w formie harmonijki pocztówek w oprac. Jacka Papli, tekst oprac. Gerard Sowiński.. Poznań: Perfekt Preppress 1999, [12] s. Autorami zdjęć ciekawych fragmentów wnętrza oraz zabytkowego budynku „Marcinka” są: Jacek Gulczyński, Jarosław Maszewski i Jerzy Nowakowski. Organizacją projektu zajął się Krzysztof Krokowicz, który ofiarował papier.

Mieczysław Sobucki: 80 lat „Marcinka”. 14 – 15 maja 1999 r. Kaseta VHS z filmem. Impresja filmowa dokumentująca obchody rocznicowe 14 – 15 maja 1999 roku, którą zrealizował nauczyciel matematyki, pasjonat fotografii i filmu, Mieczysław Sobucki. Stowarzyszenie sfinansowało produkcję kaset VHS z tym filmem, który cieszy się sporym zainteresowaniem w czasie spotkań jubileuszowych

My z „Marcinka” – Patronowi. Program koncertu 19 listopada 2004 roku z okazji jubileuszu 85–lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznań: Filharmonia Poznańska 2004, [32] s.

W koncercie z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Poznańskiej wystąpili absolwenci „Marcinka”: Grzegorz Nowak – dyrygent, (matura 1969) Barbara Smyła –Kubiak - sopran 

(matura 1978), Michał Marzec – tenor (matura 1969), Wiesław Bednarek – bas (matura 1973). Orkiestra brawurowo wykonała utwór Ottorino Respighiego Pinie rzymskie. Wypełniona po brzegi Aula UAM zgotowała artystom bardzo gorące owacje. W programie, poza sylwetkami artystów, szkic Lecha Trzeciakowskiego o Karolu Marcinkowskim, informacja Stowarzyszenia o projekcie pomnika Karola Marcinkowskiego, który stanie na terenie Szkoły 15 maja 2005 roku oraz biogram artystyczny Wiesława Koronowskiego, twórcy projektu pomnika patrona „Marcinka”.

My z „Marcinka”. Matura 1951. Książka pod redakcją Włodzimierza Branieckiego, oprac. graf. Andrzej Jeziorkowski. Poznań: J M Stefko. Poznań 2004, 318 s.. Zespół redakcyjny: 

Mieczysław Fęglerski - przewodniczący, Lech Trzeciakowski – historia szkoły, Tomasz Śliwiński.- biogramy. Książka składa się z trzech części: Część I: Gdzie jesteśmy? Jacy byliśmy? Lech Trzeciakowski - Mój „Marcinek”, Włodzimierz Braniecki - Matura z życia, Henryk Ryszard Zarewicz-Żuchowski - Być „Marcinkowszczakiem”, Mieczysław Prażmowski - Wspomnienia dyrektora, Mieczysław Fęglerski - Sport w naszym „Marcinku”

Część II. Relacje. Zawiera wspomnienia szkolne maturzystów z 1951 roku: Antoniego Dziadkowiaka, Jerzego Grzebiliszewskiego – Georges`a Combs`a, Andrzeja Jeziorkowskiego, Józefa Kolendowskiego, Marka Sewena Łagody, Romualda Połczyńskiego, Wojciecha Skalmowskiego, Konrada Sutarskiego, Tomasza Śliwińskiego i Augustyna Tomkiewicza..

Część III. Biogramy maturzystów z 1951 roku opracowane przez Tomasza Śliwińskiego 

Ta książka jest znakomitym świadectwem losów pokolenia powojennego i miejsca Szkoły w jego życiu. Jest również znakiem pięknej i czułej pamięci o nauczycielach oraz przyjaźniach, które zawiązały się w murach „Marcinka” i trwają do dziś..

Spośród nas jeden nie dostał się na studia, jeden ich nie ukończył. Największą grupę stanowią inżynierowie (43), dalej medycy (14 ). Są wśród nas rolnicy i ogrodnicy, fizycy i chemicy, biolog, górnik, geolodzy, farmaceuta, weterynarz, matematyk – to zawody o podbudowie matematyczno – przyrodniczej, które przeważają. Są też humaniści – filolodzy, historycy, muzycy, muzykologowie, duchowny, aktor, plastyk, są wreszcie wuefiści. I co ciekawe: są dwaj inżynierowie – prawnicy, filolog – ekonomista, inżynier – poeta, muzyk – marynarz (radiooficer). Pełno wśród nas naukowców: ośmiu doktorów, trzech docentów i piętnastu profesorów. (Tomasz Śliwiński)

Karol MarcinkowskiMy z „Marcinka” Patronowi. Folder pod redakcją: Gerarda Sowińskiego. Poznań. Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego 2005, [24] s. 4 nlb. Współpraca: Robert Drobnik, Marek Barałkiewicz, Krzysztof i Teresa Krokowiczowie, Włodzimierz Wójcicki, Krzysztof Lipiak. Projekt graficzny i realizacja: Jacek Papla i Robert Drobnik.

Folder wydany z okazji odsłonięcia pierwszego w Poznaniu pomnika Karola Marcinkowskiego 14 maja 2005 roku. Zdjęcia Roberta Drobnika z procesu powstawania pomnika wg projektu i w realizacji Wiesława Koronowskiego. Teksty Lecha Trzeciakowskiego, Przemysława Czaplińskiego, Gerarda Sowińskiego. Lista fundatorów pomnika.

Andrzej Stefan Borsukiewicz, Kontrasty. Powrót. Próba całości. Książka. Pod redakcją Gerarda Sowińskiego. Posłowie: Agnieszka Rydz. Il. Andrzej Jeziorkowski. Poznań: Media rodzina 2008, 244 s. Jest publikacją wydaną staraniem Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w 90 rocznicę urodzin poety i 70 rocznicę Jego matury w „Marcinku”. Okładkę i strony działowe zilustrował Andrzej Jeziorkowski. Teksty redagowała Hanna Koźmińska. Tom zaprojektowała i przygotowała do druku firma Perfekt. Zawiera wszystkie odnalezione utwory tego znakomitego poety, porównywanego skalą talentu do Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poza wierszami z tomiku Kontrasty (Londyn 1941) oraz Powrotu (Londyn 1987) są tu też teksty prozą oraz listy. Ten wielce 

utalentowany poeta, żołnierz, instruktor spadochronowy cichociemnych zginął śmiercią spadochroniarza w Szkocji 21 sierpnia 1942 roku o godz. 10,25. Miał 24 lata.

Andrzej Jeziorkowski. Rysunki 1958 – 2008.. Katalog pod redakcją Danuty Kudły i Ryszarda Książka. Poznań: Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 2008, 83 s. Katalog wydany z okazji wystawy rysunków Andrzeja Jeziorkowskiego w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu w dniach od 12. grudnia 2008 r. do 15 lutego 2009 roku. Inicjatorami i organizatorami wystawy byli: Grzegorz Czerwiński, Robert Drobnik, Tadeusz Tomaszewski, Zbyszek Wybicki.

My z „Marcinka” Matura 1948. Spod sztandaru Karola Marcinkowskiego. Maturzyści 1948 roku na 90-lecie swojej Szkoły. Książka. Pod redakcją Jerzego Kozłowskiego. Zespół redakcyjny: Tadeusz Caliński, Henryk Tomczyk, Rafał Kłaczyński. Poznań. 2009. s. ok. 300. Książka zawiera historię Szkoły, w oparciu o badania archiwalne z uwzględnieniem czasów pruskich 1903 – 1918 (gimnazjum Wiktorii Augusty), okresu międzywojennego i lat 1945 – 48, a ponadto życiorysy naszych Profesorów i kilkudziesięciu absolwentów z 1948; wspomnienia niektórych z nich oraz fotografie. 

Marek Sewen, op. 39, Pożegnanie. Impresje muzyczne skomponowane do wierszy Stefana A. Borsukiewicza na chór i zespół kameralny. Media Rodzina 2012. Wydanie przygotował do druku Gerard Sowiński, okładkę projektował Andrzej Jeziorkowski. Prawykonanie tej kompozycji nastąpiło w auli uniwersyteckiej w czasie uroczystości 90-lecia Szkoły. Przygotowała je z uczniami Dorota Lewandowska . 

W realizacji naszych przedsięwzięć wydawniczych brała udział duża grupa wychowanków i ich przyjaciół. Bez ich pomocy organizacyjnej, materiałowej i finansowej oraz ogromnej życzliwości nie bylibyśmy w stanie wykonać tych zamierzeń. Szczególne wyrazy wdzięczności pragniemy wyrazić Krzysztofowi Krokowiczowi, Markowi Gaulowi i firmie Perfekt, Bogusławowi Kasprzakowi i firmie Ksero Bonus, Jackowi Papli, Igorowi Morskiemu, Bronisławowi Kledzikowi i wydawnictwu Media Rodzina.

Uważamy, że dzięki działalności wydawniczej udało się utrwalić ładny kawałek historii naszej społeczności.

Wystawy

Poza opisaną już (s.10) wystawą rysunków Andrzeja Jeziorkowskiego w Muzeum Archidiecezjalnym w dniach 12. 12. 2008 – 15.02. 2009 roku współorganizowaliśmy wcześniej wystawę tego artysty w Arsenale w 2002 roku. Jej fragmenty zostały potem przeniesione do auli „Marcinka”.

Przygotowaliśmy również wystawę prac Andrzeja Jeziorkowskiego w Muzeum Narodowym, Miała się odbyć w dniach 21.08 – 18.09. 2011 roku i zwieńczyć twórczą drogę artysty. Była też spełnieniem marzeń Andrzeja. Andrzej Niziołek napisał Narysować świat. Andrzej Jeziorkowski – wspomnienia i interpretacje piękną i poruszającą książkę o artyście. Na skutek niezrozumiałego sprzeciwu rodziny w pełni przygotowana wystawa oraz druk książki nie zostały zrealizowane.

W Galerii Hotel Kolegiacki współorganizowaliśmy wystawę zbiorową z cyklu „Galeria znaleziona” Katedry Rzeźby WRIDP Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu kierowanej przez prof. Wiesława Koronowskiego (11. 05. 2012 r.) oraz „Foto Pranie” wystawę fotografii Marka Barałkiewicza ( matura 1968 ) (16.11.2013r.).

14 marca 2013 r. Tadeusz Mazurczak (mat.1969) zorganizował wystawę zatytułowaną „Ślady”, w której zaprezentowali swoją twórczość Ludomir Jan Gałdowski, Piotr Kowalski i Paweł Napierała.

26 kwietnia 2013 r. miała miejsce wystawa „et spatium”, w której prezentowali swoje prace uczniowie Wiesława Koronowskiego – Grzegorz Gwiazda i Igor Mikoda. Podczas wernisażu certyfikaty Honorowych członków „Grupy Pigmaliona” wręczono członkom zarządu Stowarzyszenia Robertowi Drobnikowi (mat. 1978) oraz Tadeuszowi Tomaszewskiemu (mat. 1978).

20 lutego 2014 w Galerii HK odbędzie się wystawa prac, grafika i karykaturzysty Dariusza Łabędzkiego ( matura 1978 )

W kwietniu-maju 2014 roku przygotowujemy wystawę prac Lidii Cieślińskiej i jej uczniów (patrz s. ) oraz wystawę artystów – absolwentów „Marcinka”.

Galerię mieszczącą się w niezwykłych sięgających swoim rodowodem czasów Średniowiecza, podziemiach Hotelu Kolegiackiego, udostępnia nam Karina Tifenbach-Augustyniak ( mat. 1978), która wraz ze swoim mężem Aleksandrem stwarzają wyjątkowo przychylną i serdeczną atmosferę dla naszych wystawienniczych zapędów. 

Organizacją opisanych wystaw zajmują się Tadeusz Mazurczak, Zbyszek Wybicki, Robert Drobnik oraz Tadeusz Tomaszewski.

Spotkania jubileuszowe

Obchody rocznicowe i zjazdy wychowanków służą budowaniu i podtrzymywaniu tradycji oraz integrują środowisko.

Powojenne zjazdy wychowanków „Marcinka” początkowo odbywały się co 10 lat. I tak I Zjazd Wychowanków „Marcinka” odbył się w 1959 roku, II w 1969. W roku 1979 na 60-lecie Szkoły zorganizowano w naszej auli tylko okolicznościową akademię. III zjazd odbył się w 1989 roku. 

Stowarzyszenie, z chwilą powstania, zaczęło organizować ogólne zjazdy co 5 lat wychodząc z założenia, że imprezy te sprzyjają podtrzymywaniu koleżeńskich więzi.

IV Zjazd na 75- lecie Szkoły odbył się w 1994, V - 80-lecie w 1999, VI - 85-lecie - w 2004 , VII – 90-lecie w 2009 , VIII – 95-lecie w 2014, IX – 100-lecie w 2019 roku. Wszystkie te zjazdy organizowało Stowarzyszenie wspólnie ze społecznością szkolną.

Centralna uroczystość 75-lecia odbyła się w wypełnionej po brzegi auli Uniwersytetu im Adama Mickiewicza. W pięknym koncercie „Artyści z „Marcinka”” wystąpili absolwenci „Marcinka”, soliści: Barbara Smyła-Kubiak, Elżbieta Szot-Stengert, Błażej Grek, Michał 

Marzec, Tomasz Zagórski, Marcin Bednarek, Karol Bochański, Jerzy Fechner, Wiesław Bednarek. Entuzjazm wśród słuchaczy wzbudził chór mieszany absolwentów po dyrekcją prof. dra Antoniego Grochowalskiego. Ich występ był niezwykłym przeżyciem zarówno dla wykonawców jak i słuchaczy, którzy podziękowali prof. Antoniemu 
Grochowalskiemu długimi owacjami na stojąco. Wysokim poziom zaprezentował również szkolny chór żeński przygotowany przez Dorotę Lewandowską. Towarzyszyła im Orkiestra Symfoniczna Państwowej Filharmonii w Poznaniu.

Równie bogaty i ciekawy był program obchodów 80-lecia Szkoły. W piątek 14 maja o g. 17,30 odbyła się uroczysta inauguracja w Teatrze Wielkim. W spektaklu „Nabucco” Giseppe Verdi’ego zaśpiewali nasi absolwenci: Barbara Smyła –Kubiak, Wiesław Bednarek, Karol Bochański, Michał Marzec, a wieczorem o godz. 21,00 na szkolnym boisku „Marcinka” koncertowały Elektryczne Gitary. Takiej zabawy jeszcze nie było!!! Mimo padającego rzęsiście wiosennego deszczu nasze boisko było pełne tańczących i słuchających. Atmosfera panująca wśród słuchaczy udzieliła się również wykonawcom. Kuba Sienkiewicz, wokalista i lider zespołu oświadczył, że może grać do rana. Dopiero po północy opadł z sił i stwierdził, że w takiej atmosferze jeszcze nie koncertował. W tym miejscu warto nadmienić, że autorem jednej z okładek płyt Elektrycznych Gitar jest nasz absolwent – Dariusz Łabędzki. Oprawę plastyczną tych uroczystości zaprojektowali Jarosław Maszewski oraz Barbara Rzemyk a wykonał Janusz Czernik i jego firma Labitech.

W sobotę 15 maja znowu mury starej budy wypełnione były wychowankami, którzy wyraźnie wzruszeni zwiedzali sale lekcyjne i różne zakamarki, wspominali, opowiadali, padali sobie w ramiona. Uczestniczyli też w bogatym programie przygotowanym przez uczniów:

Sobota – 15 maja 1999r.

11.00 Uroczysta msza św. w kościele św. Michała Archanioła przy ul Stolarskiej

12.00 Spotkanie w szkole z nauczycielami i uczniami pod hasłem: Szkoła gości swoich wychowanków – wychowankowie swojej szkole – aula, sale lekcyjne, boisko 

13.00 – 17.00 Wielki festyn szkolny

 • spotkanie gości, nauczycieli w stanie spoczynku, pracowników (pokój nauczycielski)
 • spotkanie seniorów – absolwentów przedwojennych – z młodzieżą (stołówka)
 • apel pokoleń harcerskich Błękitnej XIV (boisko)

13.30 Harcerskie wspominki i śpiewy przy „ognisku” (sala gimnastyczna)

14.00 Śpiewa „Animato” pod dyr. Doroty Lewandowskiej (aula)

14.00 – 14.30 „Rowerowy odlot” (boisko)

14.30 „Jedynka na D.E.S.K.I.” - koncert piosenki francuskiej pod kier. Christielle le Bot (boisko)

15.00 „To nie ja Ciebie wybrałam” - Szkolny Teatr „Ba...” reż. Andrzej Dymitrowski (aula)

16.00 Co tak bębni? To szkolny zespół perkusyjny!!! (boisko)

16.30 „Marcinek Singers” śpiewa pod dyr. Doroty Lewandowskiej (aula)

Wystawy i prezentacje: Biblioteka Absolwentów

Co z nich wyrośnie?! Malarstwo i grafika uczniów - wychowanków Lidii Cieślińskiej (hol)

Rozpoznaj siebie - wystawa Błękitnej XIV (korytarz I p.)

10 lat działalności Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego – Oferujemy: wydawnictwa Stowarzyszenia, album „Szkoła w obiektywie”, portret Szkoły, krawaty.

Dla filatelistów: datownik, całostka

A wieczorem w poznańskich lokalach roczniki jubileuszowe bawiły się do białego rana.

Komitet Organizacyjny Zjazdu tworzyli: Gerard Sowiński – przewodniczący oraz Marek Barałkiewicz, Robert Drobnik, Krzysztof Krokowicz, Teresa Krokowicz, Jerzy Laskowski, Zbigniew Lesicki, Leszek Łuczak, Katarzyna Michalska – Kołacz, Igor Morski, Jerzy Pomin, Barbara Rzemyk, Piotr Stawicki, Leonard Szymański.

Sponsorzy:  Iwo i Anna Byczewscy, Tomasz Janiak, Adam Kosiba, Marek Król, Piotr i Katarzyna Krokowiczowie, Władysław Krokowicz, Teresa i Krzysztof Krokowiczowie, Wojciech Kruk, Janusz Czernik i firma Labitech, Andrzej Łosiński, Marek Ruciński, Michał Skowron, Ireneusz Sidorowicz, Piotr Stawicki, Spedpol S.A., Andrzej Zgodziński i Supertape Polska, Jerzy Pomin i Wojciech Celichowski, Leonard Szymański, Marcin Szymański, Renata Urowska, Jacek Walasek, Zbigniew Krüger, Jacek Nowak i Wielkopolskie Towarzystwo Leasingowe, Andrzej Jahns i Autocompol, Waldemar Zalaszewski i Auto Watin, Krzysztof Madelski i Yes, Wielkopolski Bank Kredytowy, Konstanty Wejman i W Man, Piotr Nowakowski i Piotr Olewiński oraz firma Nowol, Andrzej Kokotek i Inter – Service, Michał Schweiger i Marek Stachowiak oraz firma Janra, Marek Gaul i Perfekt sc, Karol Działoszyński i Inter Consult, Dariusz Kucz i Wrigley, Tomasz Szumilas i Omni Service Security, Krystian Rybicki i Rak – Service, Andrzej Siedlewski i firma Victus, Bogusław Zalewski i Międzynarodowe Targi Poznańskie, Janusz Kulesza i firma Wartabud, Teatr Wielki.

Także przez dwa dni - 14 i 15 maja 2004 roku trwały obchody 85-lecia „Marcinka”. W piątek o g. 18,00 nastąpiła uroczysta inauguracja spotkania pokoleń społeczności „Marcinka” w Teatrze Wielkim. Po koncercie szkolnego chóru Canticum Novum pod dyrekcją Doroty Lewandowskiej i z udziałem pianisty Waldemara Malickiego oraz wieczorze baletowym Stowarzyszenie po raz pierwszy zaprezentowało projekt pomnika Karola Marcinkowskiego (twórca: Wiesław Koronowski), który miał stanąć przed głównym wejściem do budynku Szkoły. Komentarze do projektu były więcej niż pochlebne. W sobotę po mszy św. w kościele św. Michała Archanioła przy ul. Stolarskiej wychowankowie z różnych lat spotkali się w szkole, a wieczorem w wynajętych lokalach.

Komitet Organizacyjny obchodów 85-lecia Szkoły ze strony Stowarzyszenia tworzyli: Gerard Sowiński – przewodniczący oraz Marek Barałkiewicz, Robert Drobnik, Bogusław Kasprzak, Krzysztof Krokowicz, Teresa Krokowicz, Zbigniew Lesicki, Krzysztof Lipiak, Katarzyna Michalska – Kołacz, Igor Morski, Jacek Papla, Jerzy Pomin, Barbara Rzemyk, Piotr Stawicki, Leonard Szymański, Włodzimierz Wójcicki, Zbyszek Wybicki.

Sponsorzy: Teresa i Krzysztof Krokowiczowie i Biuro Handlowe BHK Krokowicz, Janusz Czernik i firma Labitech, Andrzej Zgodziński i Supertape Polska, Jacek Nowak i Wielkopolskie Towarzystwo Leasingowe, Krzysztof Madelski i Yes, Piotr Nowakowski i Piotr Olewiński oraz firma Nowol, Andrzej Kokotek i Inter – Service, Michał Schweiger i Marek Stachowiak oraz firma Janra, Andrzej Siedlewski i firma Victus, Igor Morski oraz Morski Studio, Żywiec Trade, Teatr Wielki. 

Z okazji 85 - lecia wydano: 

 1. Program uroczystości – tekst: Gerard Sowiński, opracowanie graficzne: Igor Morski
 2. Identyfikator wg projektu Igora Morskiego.

Druk tych materiałów zorganizował Krzysztof Krokowicz a sfinansował Andrzej Zgodziński.

 1. My z „Marcinka”. Matura 1951(patrz: Wydawnictwa Stowarzyszenia) Wydanie tej książki, która jest ważnym zapisem losów pokolenia powojennego, stanowi istotne wydarzenie w dziejach naszej społeczności. Ta monografia zachęci, mam nadzieję, inne roczniki do dokumentowania losów wychowanków „Marcinka”.
 2. Inne roczniki również podjęły ciekawe prace nad upamiętnieniem swoich spotkań. Rocznik 1969 wydał tableau za lata 1969 – 2004, 

Uroczystości 90 -lecia Szkoły odbyły się 15 i 16 maja 2009 roku

Stowarzyszenie było organizatorem koncertu zespołu Dżem, który odbył się na boisku szkolnym w piątek 15 maja br. o godz. 20,00.

Przed koncertem, od godz. 17,00, na specjalnie zbudowanej przez firmę Andrzeja Kokotka ( mat.1974) scenie koncertowej prezentowały się zespoły muzyczne młodzieży z „Marcinka”.

Do wejścia na teren boiska upoważniały identyfikatory przygotowane przez Stowarzyszenie specjalnie z tej okazji.

 Dżem jest laureatem pierwszej edycji festiwalu w Jarocinie i największym odkryciem tej imprezy. Przez ponad trzydzieści lat działalności osiągnął bardzo wiele. Ma status grupy kultowej i ogromny szacunek fanów, ma sporo płyt i jeszcze więcej przebojów, ma książkę i film na swój temat. Mówi się o nich – „Polscy Rolling Stonesi” i coś w tym jest. Choćby ze względu na źródła muzyki, łączenie różnych stylów (rock, blues, reggae, country) i konsekwencję artystyczną. Także ze względu na staż, no i skomplikowane, nie wolne od dramatów dzieje.

Boisko wypełniło się uczniami i absolwentami. Zabawa trwała do północy. Głównym sponsorem koncertu był Jerzy Wiśniewski (mat. 1977) 

Od 1995 roku organizujemy coroczne spotkania jubileuszowe z okazji rocznic egzaminów maturalnych. Każdego roku, w drugą sobotę maja, spotyka się ze swoimi nauczycielami, wychowawcami i przyjaciółmi z klasy ponad 10 roczników, które obchodzą 5, 10, 15, 20, 25 itd rocznicę maturalnych zmagań w murach „Marcinka”. Spotkania te stanowią znakomitą okazję do odnowienia przyjaźni oraz nawiązania nowych kontaktów. 

Frekwencja jest wysoka i zjawiają się wówczas klasowi przyjaciele rozproszeni po całym kraju i świecie. Od 1995 roku odbyło się 18 takich spotkań.

Trudno określić, ilu wychowanków „Marcinka” uczestniczy w nich. Zarówno kościół jak i szkoła są w tych dniach pełne, a zabawy w lokalach, gdzie wieczorem spotykają się roczniki, trwają do rana. Koleżeńskie spotkania w okrągłe i ,,półokrągłe' rocznice egzaminów dojrzałości stały się już tradycją naszej Szkoły, a ich przebieg zależy w znacznym stopniu od wydolności organizacyjnej roczników. Przygotowania do tych uroczystości zaczynają się zawsze w październiku 

Poza wymienionymi korzyściami przynoszą one również wymierne efekty w postaci darowizn pieniężnych na rzecz Stowarzyszenia i Szkoły albo przybierają inną postać. 

Kolejne Zjazdy są ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym i finansowym i mają niezwykle uroczysty i podniosły charakter. To od liderów roczników i klas zależy organizacja i przebieg spotkań jubileuszowych.

Wypracowaliśmy scenariusz organizacji tych spotkań, który zyskał powszechną aprobatę. W każdą drugą sobotę maja o godz. 15,00 spotykamy się w kościele parafialnym pw. św. Michała Archanioła przy ul. Stolarskiej na mszy w intencji nauczycieli i wychowanków „Marcinka”. Celebrują ją księża – nasi wychowankowie, m. in. absp Marek Jędraszewski (mat. 1967), ks. Zygmunt Thimm (mat. 1948), ks. Marian Maciołka (mat. 1952). Po mszy udajemy się do Szkoły i dzieją się tam piękne rzeczy. Klasy spotykają się w „swoich” salach lekcyjnych a wychowawcami i plotkują, wspominają, opowiadają o sobie, chwalą się swoimi dziećmi, wnukami… W kilku salach na parterze uczniowie urządzają kawiarenki. Kawa, herbata, ciasta wypiekane przez dziewczęta, piękny i pomysłowy wystrój wnętrz sprawiają, że przy stolikach toczą się rozmowy, które kończą się postanowieniem – „Musimy spotykać się częściej”.

W holu Szkoły można nabyć wydawnictwa Stowarzyszenia, identyfikatory i inne pamiątki. Panie bibliotekarki prezentują zasoby Biblioteki Absolwentów, swoje prace wystawiają szkolni artyści. Osobne stoisko ma też samorząd uczniowski. Starzy harcerze z Błękitnej XIV spotykają się w podziemiach budynku w harcówce, przy świecach i tworzą krąg.

Spotkania w Szkole kończą się ok. 18,00 – 19,00, bo nadchodzi czas na biesiadowanie w wynajętych lokalach. A tam… To już materiał na osobne, barwne opowieści…

Zjazdy oraz coroczne spotkania jubileuszowe wychowanków „Marcinka” organizowane przez Stowarzyszenie przyczyniają się do tego, że nasza społeczność jest mocno zintegrowana. Atmosfera spotkań sprawia, ze wiele klas, grup koleżeńskich spotyka się systematycznie jeszcze częściej, przynajmniej raz w roku. Marcinkowcy nie tylko utrzymują ze sobą żywy kontakt, ale bardzo częste pomagają sobie w różnych sytuacjach życiowych. Opiekują się osobami znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych, tworzą klasowe fundusze stypendialne, organizuję wycieczki, pomagają Szkole. Siła więzi Marcinkowskiej rodziny wynika także stąd, że uczniami Szkoły zostają często dzieci i wnukowie jej absolwentów.

Spotkania opłatkowe

Pierwsze spotkanie opłatkowe społeczności „Marcinka” odbyło się w drugą niedzielę stycznia 1995 roku z inicjatywy dominikanina, ojca Stanisława (Mariana Dobeckiego - matura w „Marcinku” w 1933 roku) w kościele Ojców Dominikanów przy al. Niepodległości 20. Po mszy św. o godz. 16,00, odprawionej w intencji nauczycieli i wychowanków Naszej Szkoły, spotkaliśmy się w salce akademickiej. Tu podzieliliśmy się 

opłatkiem, złożyliśmy noworoczne życzenia, zaśpiewaliśmy kolędy. Potem na stołach pojawiał się często wspaniały placek drożdżowy, a do niego kawa i herbata. A później można było spokojnie rozmawiać, wspominać oraz pozować do wspólnych zdjęć... 

Odtąd co roku, nauczyciele i wychowankowie, spotykamy się w gościnnych murach kościoła i klasztoru Ojców Dominikanów. Szczególny charakter mają msze św. bardzo często celebrowane przez naszych wychowanków – ks. abpa prof. Marka Jędraszewskiego, od 2013 roku metropolitę łódzkiego, którego piękne kazania, a w nich słowa poświęcone Szkole i nauczycielom, na długo pozostają w pamięci. Wspominamy też udział w liturgii innych księży- absolwentów wśród których byli: ks. prof. Bogdan Częsz, a w 2008 roku  ks. Romuald Kujawski (matura 1965) z Brazylii podniesionego do godności biskupa. Oprawę muzyczną mszy św. do tej pory tworzyli w różnych latach absolwenci-artyści Teatru Wielkiego i Filharmonii w Poznaniu ( Barbara Kubiak, Elżbieta Stengert, Wiesław Bednarek, Michał Marzec,) oraz chór Akademii Muzycznej pod dyrekcją Profesora Antoniego Grochowalskiego (również przed laty nauczyciela Naszej Szkoły), szkolny chór Canticum Novum pod dyrekcją Doroty Wojnowskiej ( d. Lewandowskiej). Organizacją naszych spotkań opłatkowych od samego początku zajmuje się z wielką pasją i zaangażowaniem JerzyPomin oraz  Katarzyna Kołacz ,ostatnio Tadeusz Tomaszewski, Krzysztof i Estera Lipiakowie.

Pomnik Karola Marcinkowskiego

Poznań od wielu lat nie potrafił wznieść pomnika ku czci swojego wielkiego mieszkańca Karola Marcinkowskiego. Ten fakt był określany przez wielu nawet mianem skandalu, a na pewno był powodem do wstydu poznaniaków. Powstawały kolejne komitety budowy pomnika. Rodziły się różne pomysły i wizje, jak pomnik powinien wyglądać i gdzie miałby stanąć. Radzono, spotykano się, spierano a efektu nie było. Nasz Absolwent, Profesor Lech Trzeciakowski zapytany przez goszczącego w Poznaniu Normana Dawisa, gdzie mógłby złożyć wiązankę kwiatów w miejscu upamiętniającym wielkiego Wielkopolanina, znalazł się w wielkim zakłopotaniu i skomentował brak pomnika Marcinkowskiego krótkim, znaczącym westchnieniem. 

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego postanowiło wziąć sprawę w swoje ręce. Przyjacielem Roberta Drobnika z Zarządu Stowarzyszenia jest znakomity poznański rzeźbiarz Wiesław Koronowski. W trakcie jednej z przyjacielskich pogawędek padło pod adresem Wiesława pytanie – prośba: Może zmierzyłbyś się z tym tematem, pomyśl. Po jakimś czasie powstał niewielki, wykonany w wosku szkic rzeźbiarski. Ten projekt został zaprezentowany na spotkaniu Stowarzyszenia. Wzbudził entuzjazm wśród Koleżanek i Kolegów. Natychmiast powstała grupa entuzjastów, którzy postanowili doprowadzić do realizacji tego projektu. Nie mieliśmy funduszy, zgody na lokalizację, ale był zapał i gorące serca. Z modelu woskowego powstał model gipsowy, którego pierwsza prezentacja dla społeczności „Marcinka” nastąpiła w trakcie uroczystości obchodów 85-lecia Szkoły w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki 14 maja 2004 r. Pokochaliśmy „Karola”. Rozpoczął się żmudny, ale ekscytujący etap realizacji ambitnego zadania. Najpierw spotkanie z wiceprezydentem miasta i uzyskanie jego poparcia dla realizacji pomysłu, potem zgoda miejskiego konserwatora zabytków na jego lokalizację i kształt. Cały czas trwały działania mające na celu pozyskanie funduszy na budowę posągu. Rodziły się kolejne inicjatywy, które temu miały służyć. 19 listopada 2004 odbył się w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza koncert Filharmonii Poznańskiej pod hasłem „ My z „Marcinka” – Patronowi”, z którego dochód przeznaczony został na budowę . 

22 stycznia 2005 roku zorganizowaliśmy V Bal Karnawałowy i dochód z niego przeznaczyliśmy na ten sam cel. W organizowaniu tego przedsięwzięcia nikt nie jest lepszy od Teresy Krokowicz. Z Danii przyjechał Karol Marcinkowski, potomek rodziny Patrona. Spotykaliśmy się z Nim i prezentowaliśmy projekt posągu jego przodka. Gość był zachwycony, swój zachwyt wsparł wręczeniem czeku na znaczną kwotę. Równocześnie trwała zbiórka złomu, z którego miał powstać pomnik Patrona. Tutaj mistrzami okazali się Władek Krokowicz oraz Krzysiu Lipiak. Marek Barałkiewicz wypatrzył w zakładzie kamieniarskim państwa Piaskowskich w Mosinie głaz, który jak ulał pasował do koncepcji pomnika. 

W międzyczasie na konto budowy pomnika spływały darowizny od naszych Absolwentów z kraju i z zagranicy. Gerardowi Sowińskiemu udało się zorganizować na ten cel aukcję pamiątek szkolnych nportalu Allegro, 

Odbywały się dziesiątki spotkań z pracującym nad posągiem jego twórcą Wiesławem Koronowskim. Spieraliśmy się o model torby lekarskiej, kształt buta do jazdy konnej na nodze „Karola”, zapięcia jego surduta i o tysiąc innych szczegółów. Spory i dyskusje łagodziła odrobina wzmocnionej herbatki. Powstał gliniany model pomnika w skali 1:1. „Komitet budowy” zaakceptował dzieło i ruszyły prace nad odlewem. Równolegle trwały prace budowlane oraz sadzenie zielni w miejscu, gdzie stanąć ma posąg. Tutaj nieoceniony okazuje się Zbyszek Wybicki – projekt zieleni oraz jego realizacja, to jego dzieło. Odlew gotowy był na kilka dni przed odsłonięciem. Pod głazem umieściliśmy metalową tubę z listą ofiarodawców i organizatorów budowy Pomnika.

14 maja 2005 roku pomnik przed głównym wejściem do Szkoły został uroczyście odsłonięty..

Pogoda tego dnia nie dopisała, padał rzęsisty deszcz. Dopisała jednak publiczność. Tłum Gości i Wychowanków Szkoły nie zrażony deszczem, ukryty pod parasolami lub szczelnie okryty pelerynami uczestniczył w tym historycznym wydarzeniu.

Odsłonięcia pomnika dokonali: Alina Chojnacka – dyrektorka Szkoły, Gerard Sowiński - prezes Stowarzyszenia, najmłodsza uczennica Gimnazjum – Maria Ceranek i najlepsza absolwentka rocznika 2004 – Marta Figlerowicz oraz Andrzej Jeziorkowski, absolwent z 1951 roku, znakomity grafik Dzieło Wiesława Koronowskiego wzbudziło powszechną aprobatę i zachwyt. Uroczystość była podniosła i wzruszająca. Pomnik został poświęcony przez ks. biskupa Marka Jędraszewskiego (matura 1967). Prezes zakończył swoje przemówienie zdaniem: 

Wyraziliśmy swój szacunek i podziw dla czynów,

które stanowią o pięknie człowieka.

Nasz pomnik Patrona, który powstał z naszej wspólnej woli i z naszych darów,2 zyskał akceptację uczniów gimnazjum i liceum. Opiekują się nim, robią pamiątkowe zdjęcia, w czasie mrozów zakładają Mu ciepły szal.

Organizatorami realizacji idei zbudowania posagu Patrona byli:

Marek Barałkiewicz, Alina Chojnacka, Robert Drobnik, Teresa Krokowicz, Krzysztof Krokowicz, Władysław Krokowicz, Krzysztof Lipiak, Przemysław Smulski, Gerard

Sowiński, Włodzimierz Wójcicki, Zbyszek Wybicki.

12 grudnia 2008 roku zorganizowaliśmy w Muzeum Archidiecezjalnym wystawę rysunków śp.Andrzeja Jeziorkowskiego ( mat. 1951) oraz wydaliśmy z tej okazji piękny album poświęcony temu wybitnemu artyście. Andrzej Jeziorkowski współpracował z nami od początku działalności. Jest twórcą logo Stowarzyszeni a i Szkoły, napisu na budynku Szkoły od strony ul. Bukowskiej, odznaki Stowarzyszenia, datowników i kartek pocztowych okolicznościowych związanych z jubileuszami „Marcinka”. Projektował także okładki do książek wydanych przez Stowarzyszenie ( Matura 1951, 1948, Borsukiewicz)

Znaki pamięci

Stowarzyszenie stara się w różny sposób utrwalić pamięć o tych, którzy tworzą naszą historię. Poza wcześniej opisanym pomnikiem Karola Marcinkowskiego szukaliśmy innych sposobów upamiętnienia ludzi ważnych dla naszej społeczności.

Z okazji 70-lecia Szkoły ufundowaliśmy i umieściliśmy w hallu gmachu zrekonstruowaną tablicę upamiętniającą pierwszego polskiego dyrektora Antoniego Borzuckiego (1919 – 1928). Tablica ta, wmurowana w latach międzywojennych, została zniszczona przez Niemców w czasie okupacji. Rekonstrukcji tablicy podjął się znany poznański rzeźbiarz i medalier Józef Stasiński. Odlew wykonał POMET w Poznaniu.

Na Pomniku Państwa Podziemnego w Poznaniu w roku 2008 umieszczono 49 tabliczek z nazwiskami nauczycieli i wychowanków „Marcinka”, którzy zginęli podczas wojny. Spis nazwisk oraz informacje umieszczone na tabliczkach przygotował Zbigniew Lesicki nauczyciel historii, nasz absolwent, członek Zarządu Stowarzyszenia, a sfinansował przedwojenny uczeń naszego gimnazjum Jerzy Kiełczewski zamieszkały w Kanadzie.

W roku 2008 minęła 90. rocznica urodzin i 70. rocznica matury w „Marcinku” Stefana Andrzeja Borsukiewicza. Ten wielce utalentowany poeta, skalą talentu przyrównywany do Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jest autorem jednego, wysoko ocenianego, tomiku pt. Kontrasty wydanego w Londynie w 1941 roku oraz utworów rozsianych po krajowych czasopismach przedwojennych i emigracyjnych okresu wojny. 

Stefan Andrzej Borsukiewicz: ur. 28 kwietnia 1918 r. w Aleksandrowsku nad Dnieprem, do Polski wrócił z rodzicami w 1919 r. Maturę w „Marcinku” zdał w 1938 r. Żołnierz Września - walczył nad Bzurą w stopniu plut. podch. w 14 Poznańskiej Dywizji Piechoty, której poświęcił piękny wiersz. Po rozbiciu dywizji przedostał się do oblężonej Warszawy i bronił jej jako dowódca plutonu w 36 pp. na Ochocie. Szlakiem wychodźstwa udał się na Zachód. Walczył we Francji. Z osobistego rozkazu gen. St. Maczka organizował w Casablance ewakuację osób wojskowych do Wielkiej Brytanii. Jako podporucznik – instruktor spadochronowy - szkolił m. in. cichociemnych w 4 Brygadzie Kadrowej gen. Sosabowskiego. Podczas jednego ze skoków zginął tragicznie  21 sierpnia 1942 r . w Ringway ( Anglia). 

Piszą o nimPoeta był to całą gębą, wzruszył mnie swoimi wierszami i zachwycił. Wydając w Londynie (1941) jego wiersze, przyjaciele Borsukiewicza ocalili kawał świetnej poezji. Trzeba z kolei ocalić ją tu dla nas.” (Julian Rogoziński)

Zginął ktoś porównywalny być może z Baczyńskim” (Piotr Kuncewicz);

Mimo tragicznie wczesnego zgonu Borsukiewicz zdołał zarysować się jako poeta o wyraźnej indywidualności, jako twórca własnego wyrazu formalnego. „Kontrasty” poczytać należy nie tylko za doniosły dokument literacki, ale i za wybitne osiągnięcie artystyczne. Twórca ich zasłużył nie tylko na pamięć, lecz i na ponowne odczytanie.” (Mieczysław Giergielewicz).

Aby ocalić pamięć o tym poecie – żołnierzu, wydaliśmy w maju 2008 r jego ocalałe utwory w książce pt. Stefan Andrzej Borsukiewicz , Kontrasty. Powrót. Próba całości. Pod redakcją Gerarda Sowińskiego i posłowiem Agnieszki Rydz. (Patrz: Wydawnictwa Stowarzyszenia)

Ogromnie nam zależy na dotarciu z utworami tego pisarza do jak najszerszego grona odbiorców, jesteśmy bowiem głęboko przekonani, że zasługuje w pełni jako człowiek i poeta, by przywrócić go zbiorowej pamięci. 

10 maja 2008 roku w czasie spotkania jubileuszowych roczników maturalnych odsłoniliśmy tablicę pamiątkową poświęconą autorowi Kontrastów. Piękna i oryginalna tablica, której twórcą jest Wiesław Koronowski, została umieszczona na głazie sprowadzonym z Kopalni Odkrywkowej Konin i znajduje się przed Szkołą, w pobliżu pomnika Karola Marcinkowskiego. Uroczystość odsłonięcia tablicy była bardzo podniosła i odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym, w asyście warty honorowej Garnizonu Poznań. Aktu odsłonięcia dokonali Stanisław Krzyżaniak – kolega klasowy Stefana Borsukiewicza, także interesujący poeta, autor kilkunastu tomików wierszy oraz Gerard Sowiński - prezes Stowarzyszenia.

W 2013 roku przywróciliśmy pamięć o dwóch wybitnych absolwentach naszej Szkoły – o braciach Stanisławie (matura w 1927 r.) i Janie (matura w 1930 r.) Kasznicach, synach profesora Stanisława Wincentego Kasznicy, rektora Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1929-31. Jan Kasznica poległ w kampanii wrześniowej w 1939 r. Stanisław Józef Kasznica był ostatnim komendantem Narodowych Sił Zbrojnych skazanym i straconym przez reżim komunistyczny 12 maja 1948 roku. 11 maja 2013 r. w 65. rocznicę śmierci Stanisława Józefa Kasznicy uroczyście odsłonięto przed budynkiem Szkoły tablicę upamiętniającą obydwu braci Kaszniców. Tablicę zaprojektowali i wykonali Wiesław Koronowski i Jarosław Bogucki, a jej fundatorem była absolwentka ''Marcinka” - Teresa Krokowicz (mat.1974), skoligacona z rodziną Kaszniców. Oprawa tej uroczystości była bardzo szczególna: warta honorowa Wojska Polskiego wystawiona przez Garnizon Poznań, obecność arcybiskupa łódzkiego Marka Jędraszewskiego (mat. 1967), grupa rekonstrukcji historycznej VII Dywizjonu Artylerii Konnej ( 7DAK), wielu zaproszonych gości, młodzież szkolna. Główną inicjatorką i organizatorką tego wydarzenia była Teresa Krokowicz. To dzięki jej wielkiemu zaangażowaniu i gigantycznemu wysiłkowi zawdzięczamy to, że ten wyjątkowy dzień przejdzie do historii Szkoły i Stowarzyszenia. W dodatku Teresa Krokowicz jest autorką książki, której wydanie towarzyszyło uroczystości odsłonięcia tablicy.

Teresa Krokowicz opisała dzieje rodziny Kaszniców oraz powiązanych z nimi rodzin Durskich i Szymańskich w bardzo interesującej książce ,,Co pozostało? O rodzinach Kaszniców, Durskich i Szymańskich”. Publikacja ta, wyróżniająca się wysokim poziomem edytorskim, wydana przez Media Rodzina, powstała przy wsparciu także naszego Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie dba też o zachowanie pamięci o absolwentach Szkoły poległych lub zamordowanych w latach II wojny światowej. Listę tych absolwentów zaktualizuje Zbigniew Lesicki, absolwent i obecnie nauczyciel ,,Marcinka”.

Biblioteka Absolwentów

Bibliotekę Absolwentów Stowarzyszenie tworzy od 1994 roku. Gromadzimy w niej publikacje (książki, artykuły, wydawnictwa) naszych Koleżanek, Kolegów i Nauczycieli oraz materiały związane z ich działalnością.

Sądzimy, że zebranie w szkole dorobku naukowego, literackiego i publicystycznego ludzi z „Marcinka” dobrze służy podtrzymaniu więzi międzypokoleniowych, podnosi prestiż naszego środowiska, a dla uczniów szkoły jest inspiracją do podejmowania w przyszłości działań twórczych. Gromadzone zbiory są udostępniane w salach biblioteki szkolnej oraz prezentowane podczas corocznych spotkań absolwentów. Książki zakupujemy z funduszy Stowarzyszenia, ale najbardziej cenne są te, które ofiarowali autorzy i opatrzyli je autografem oraz dedykacją. Traktujemy ten gest jako znak wdzięcznej pamięci o latach spędzonych w 

szacownych murach „Marcinka”. Do tej chwili na półkach Biblioteki Absolwentów zgromadziliśmy ponad 426 pozycji książkowych ok. 59 autorów. Wiemy, że dorobek naszych absolwentów jest znacznie większy i oczekujemy znacznego wzbogacenia zbiorów.

.Materiały dla Biblioteki Absolwentów prosimy kierować pod adres:

Stowarzyszenie Wychowanków

Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego 

ul. Bukowska 16; 60- 809 Poznań; 

Karnawałowe bale „Marcinka”

Przez kilka lat, od 2000 do 2006 roku, Stowarzyszenie organizowało Wielkie Bale Karnawałowe. I Bal „Marcinka” odbył się w hotelu Polonez 23 lutego 2001 roku, następne zaś w naszej Szkole. Dzięki staraniom utalentowanych uczniów klas maturalnych, nasza piękna aula stawała się baśniową scenerią zarówno na potrzeby studniówki jak i balu Absolwentów. Tematyka zabaw bywała różna. II bal „Lustracyjny” odbył się 9 lutego 2002 r., III – pod hasłem „Z „Marcinkiem” do Europy” 15 lutego 2003 r., IV „Walentynkowy – kochajmy się” 14 lutego 2004 r., V „W oparach lat 60. XX wieku” 22 stycznia 2005 roku i ostatni VI „A na plaży mi się marzy – czyli karnawałowa wyprawa w rytmach latynoamerykańskich” 4 lutego 2006 r. Te szalone noce w szkolnych murach, przy muzyce zespołu Marka Wojciechowskiego, były niepowtarzalną okazją do spotkań przyjaciół z ławy szkolnej. Licytacje i loterie fantowe zasilały fundusze Stowarzyszenia, dzięki którym wspiera ono Szkołę i prowadzi swoją statutową działalność. Możliwa jest ona dzięki pomocy naszych wieloletnich przyjaciół. Cenne obrazy na licytację ofiarowali Andrzej Jeziorkowski, Jan Wojciech Malik, Włodzimierz Nowaczyk i inni. Głównymi organizatorami tych bali byli: Teresa i Krzysztof Krokowiczowie wspomagani przez: Marka Barałkiewicza, Ryszarda 

Ciesielskiego, Janusza Czernika, Roberta Drobnika, Urszulę Kornecką, Krzysztofa Lipiaka, Tadeusza Mazurczaka, Michała Pankowskiego, Jacka Paplę, .Jerzego Pomina, Gerarda Sowińskiego, Włodka Wójcickiego.

Mamy nadzieję, że wkrótce znajdzie się grupa ludzi, która zechce nawiązać do tej pięknej tradycji i znowu spotkamy się w Szkole na parkiecie auli ślicznie odnowionej w 2013 roku. 

Wypady do Piłki Młyna

Działalność w Stowarzyszeniu to oczywiście praca i jeszcze raz praca, ale dobrze też jest od czasu do czasu trochę zwolnić tempo i odrobinę się zrelaksować. Temu celowi miały służyć spotkania w Piłce Młyn na terenie Ośrodka Wypoczynkowego oddalonego około 10 kilometrów od Dąbrówki Ludomskiej gdzie w roku 1846 zmarł Karol Marcinkowski. . Spotkania odbywały się na dzień przed tradycyjnym rajdem szkolnym do Dąbrówki Ludomskiej, gdzie uczniowie klas pierwszych corocznie spotykają się w ostatnią sobotę września, aby poddać się obrzędom pasujących ich na pełnoprawnych członków społeczności szkolnej. Odbyły się dwa takie spotkania. Pierwsze miało miejsce 26.09. 2003 roku – pod hasłem I Spotkanie z Dzikiem w dziczy i wzięło w nich udział ok. 60 osób. Zapamiętane zostało przede wszystkim smakiem dzika pieczonego w piecu chlebowym przez kolegę Mieczysława Maciejewskiego. . Rok później natomiast raczyliśmy się w podobnym gronie pieczoną szynką o chrupiącej skórce. Biesiadzie przy płonącym ognisku towarzyszyły śpiewy, opowiadanie kawałów, w których to szczególnie przewodzili Jurek Pomin oraz Leonard Szymański, wykazujący się dużym talentem aktorskim w tym kierunku. Rano, jeżeli jeszcze ktoś miał trochę siły, mógł na kilka chwil ruszyć do lasu w poszukiwaniu grzybów. Pozostałych śpiochów z łóżek najlepiej wyciągał aromat świeżo parzonej kawy i domowej jajecznicy serwowanej przez obsługę ośrodka. Potem następował wyjazd do Dąbrówki. W pamięci pozostały chyba cudne wspomnienia i zadowolenie wszystkich uczestników. Głównymi organizatorami tych wypadów byli Marek Barałkiewicz i Robert Drobnik wspierani przez Prezesa i resztę Zarządu. 

Nasze znaki identyfikacyjne

W 1998 roku padła myśl, aby stworzyć coś, co wyróżniałoby i identyfikowało wychowanków „Marcinka”. To powinien być krawat - rzucił pomysł Marek Barałkiewicz i natychmiast otrzymał, szansę jego realizacji. Projekt wykonał absolwent „Marcinka” Dariusz Łabędzki. Uszycia krawatu podjęła się znana od wielu lat i ceniona w Poznaniu firma „RAMZES”. 

Powstały dwa modele: damski i męski obydwa w kolorze granatowym z tkanym złotą nicią logo Stowarzyszenia ( autorstwa Profesora Andrzeja Jeziorkowskiego ). Pomysł znalazł swój szczęśliwy finał również dzięki wyrozumiałości i cierpliwości (zwłaszcza finansowej) właścicielki „RAMZESA” pani Joanny Schneider. Pięknie wyglądają uroczystości, w których udział biorą absolwenci dumnie noszący krawat „Marcinka”. Wyróżnia nas i identyfikuje, a nierzadko pomaga w czasie różnych spotkań towarzyskich, biznesowych i podróży służbowych. Niestety, wszystkie krawaty już znalazły nabywców. Trzeba wyprodukować nowe, ale nie stać Stowarzyszenia na taką inwestycję. Może znajdzie się wśród wychowanków sponsor, który sfinansuje następną partię tych pięknych krawatów.

Podobną funkcję spełnia również noszona w klapie marynarek metalowa oznaka. Pierwsza powstała według pomysłu Pawła Kaszuba ( dwie stylizowane jedynki układające się w literę M) W 1999 roku została zastąpiona nową, zaprojektowaną przez Profesora Andrzeja Jeziorkowskiego. Przedstawia ona głowę Karola Marcinkowskiego umieszczoną nad napisem 1LO i wielu z członków naszej społeczności wpina ją w klapy marynarki.

Należy również wspomnieć o naklejce, którą czasami można zobaczyć na szybie samochodu. W obwódce okalającej logo Szkoły (rysunek budynku „Marcinka” autorstwa Andrzeja Jeziorkowskiego ) umieszczono napis: Marcinek – moja szkoła.

S
trona internetowa Stowarzyszenia ; 
www.marcinek.net

Serwis internetowy społeczności wychowanków „Marcinka” www.marcinek.net

Założył go w 2004 roku Włodek Wójcicki (mat. 1969). On też go prowadzi i sponsoruje.

W ciągu dziesięcioletniej działalności stał się znakomitym narzędziem komunikacji. Jest nie tylko „tablicą ogłoszeń”, ale zawiera mnóstwo informacji interesujących wychowanków „Marcinka”. Znajdujemy tam wieści o absolwentach zaczerpnięte z czasopism, wspomnienia i aktualności. Wiele głębokich przeżyć dostarczają zasoby fotografii i filmów. Wiele tysięcy fotek udostępnionych przez wychowanków to fascynujący obraz przeszłości i teraźniejszości.

W ciągu ostatnich lat – po zmianie szaty graficznej – nasz serwis www.marcinek.net był odwiedzany ponad 63 tysiące razy. Na nasze strony „wchodzą” dziś wychowankowie Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z całej Polski i różnych odległych stron świata: z Afryki Południowej, Australii, Brazylii, Francji, Kanady, Holandii, Niemiec, Szwajcarii, Szwecji, USA, Włoch, i innych. Nawet, jeśli los rzucił absolwentów „daleko, daleko”, to w dowolnej chwili mogą oni odwiedzać, wspominać i tak jak wszyscy - współtworzyć „MARCINKOWSKĄ” KRONIKĘ. 

Apelujemy o współudział w redagowaniu naszego serwisu. Wzbogacajcie go swoimi zdjęciami, szczególnie tymi, które zostały wydobyte z rodzinnych archiwów, wspomnieniami, refleksjami. Marzymy, by stał się ciekawym forum naszej społeczności, źródłem wiedzy o nas, świadectwem naszej obecności w świecie.

Być może teraz, w związku z Jubileuszem 95- lecia naszej Szkoły, znajdzie się grupa osób, które odszukają („odkopią”) swoje tableau, fotki, filmy, dyplomy itd. i skontaktują się z serwisem, żeby udostępnić wszystkim kolejny „kawałek” naszej wspólnej historii.

Zakończenie

Karol Marcinkowski za najważniejsze zadanie obywatelskie uznawał wspieranie rozwoju światłych umysłów i szlachetnych charakterów młodych ludzi. Z uporem przypominał, iż warunkiem postępu i sukcesu wszelkich działań jest wspólnota, stowarzyszanie się ludzi dobrej woli wokół społecznie użytecznych celów. I to on przypominał, że wychowanie nasze to dług zaciągniony u ogółu, z którego w swoim czasie wypłacać się winniśmy. Nasze Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego stara się realizować ten ideowy testament swojego Patrona. Przedstawione w tym szkicu działania oddajemy pod rozwagę i osąd czytelnika z nadzieją, że zainspirują one do włączenia się w nasze prace.

Chciałbym tu podkreślić, że Stowarzyszenie ponosi bardzo minimalne koszty bieżącej działalności. Większość wydatków członkowie Zarządu ponoszą osobiście. Korzystamy również z darowizn w postaci papieru, kopert, znaczków i innych materiałów biurowych. Chciałbym serdecznie za to podziękować ofiarodawcom, a szczególnie Jerzemu Pominowi, Krzysztofowi Krokowiczowi, Władysławowi Krokowiczowi, Tadeuszowi Tomaszewskiemu, Włodzimierzowi Wójcickiemu oraz Markowi Gadzińskiemu. Kserograf, który Marek Gadziński ofiarował Stowarzyszeniu i który serwisuje, bardzo usprawnił naszą pracę

Bardzo dziękuję moim współpracownikom, członkom Zarządu, którzy wspierają mnie w działaniach, a szczególnie Zbigniewowi Lesickiemu, który jest łącznikiem ze Szkołą i wkłada ogrom pracy w sprawne funkcjonowanie naszej grupy. Pragnę również gorąco podziękować wszystkim tym członkom Stowarzyszenia, którzy byli i są inicjatorami naszych przedsięwzięć oraz biorą aktywny udział w ich realizacji, a szczególnie Markowi Barałkiewiczowi, Robertowi Drobnikowi, Bogusławowi Kasprzakowi, Teresie i Krzysztofowi Krokowiczom, Władysławowi Krokowiczowi, Krzysztofowi Lipiakowi, Tadeuszowi Mazurczakowi, Katarzynie Michalskiej – Kołacz, Jerzemu Pominowi, Przemysławowi Smulskiemu, Leonardowi Szymańskiemu, Tadeuszowi Tomaszewskiemu, Włodzimierzowi Wójcickiemu, Zbyszkowi Wybickiemu oraz zespołom organizującym spotkania jubileuszowe roczników. Dzięki ich sprawności organizacyjnej, ciekawym pomysłom spotkania te stają się ważnymi wydarzeniami w biografii naszej społeczności. Bardzo dziękuję również kol. Tomaszowi Śliwińskiemu, który porządkuje nasze archiwum i poświęca na to wiele osobistego czasu. 

Dziękuję tym, na których wsparcie zawsze możemy liczyć, przede wszystkim Januszowi Czernikowi, Zbyszkowi Krügerowi, Piotrowi Nowakowskiemu, Piotrowi Olewińskiemu, Michałowi Schweigerowi, Markowi Stachowiakowi, Jerzemu Szulce, Zbyszkowi Wybickiemu. 

Dziękuję również tym wszystkim wychowankom „Marcinka” wspierającym nas w różnych sytuacjach, których nie wymieniłem w tym opracowaniu, a którzy mają również ogromny wkład w realizację naszych przedsięwzięć.

Wielu spośród tych, którzy pięknie angażowali się w prace Stowarzyszenia, odeszło już na wieczny spoczynek: Leon Taylor, Edmund Kołecki, Czesław Nowak, Jarosław Maszewski, Renata Strzyżewska, Jerzy Jaeger, Marek Bednarz, Władysław Krokowicz, Ryszard Czernik, Andrzej Jeziorkowski, Mieczysław Fęglerski, ks. Zygmunt Thimm.

Zachowujemy Ich we wdzięcznej pamięci.

Cieszy nas ogromnie znakomicie układająca się współpraca ze Szkołą polegająca na coraz większym włączaniu działań Stowarzyszenia w program dydaktyczny i wychowawczy. Młodzież organizuje kawiarenki w czasie spotkań jubileuszowych, uczestniczy aktywnie w naszych uroczystościach i często je współorganizuje. Wielka jest życzliwość Dyrekcji – dyrektor Aliny Chojnackiej, wicedyrektor Hanny Sobczyńskiej oraz wicedyrektora Mieczysława Sobuckiego, również członka naszego Stowarzyszenia, którzy udostępniają nam aulę, sale lekcyjne, bibliotekę, stołówkę. Dzięki współpracy z Dyrekcją jest coraz więcej miejsc wspólnych spotkań wychowanków, nauczycieli, młodzieży (opłatek, rajd, spotkania jubileuszowe itp.). Za tę wielką przychylność składamy Dyrekcji Szkoły i osobiście Pani Dyrektor Alinie Chojnackiej serdeczne podziękowanie.

Opracował

I wreszcie na sam koniec chciałbym zwrócić się w sposób szczególny do najmłodszych Absolwentów naszej Szkoły tych, którzy opuścili mury szkoły niedawno. Liczymy, że to wy wkrótce przejmiecie pałeczkę pokoleń, pomysłów z pewnością wam nie zabraknie. Żyjecie już w innych czasach, inaczej spoglądacie na świat, inaczej jesteście przygotowani do funkcjonowania w nim. Mamy nadzieję, że tak jak my kochacie swoją budę i jesteście dumni z tego , że ją skończyliście, że to tutaj rozpoczął się wasz start w dorosłe życie.

Gerard „Barnaba” Sowiński przy współpracy: Marka Barałkiewicza, Roberta Drobnika, Zbigniewa Lesickiego, Krzysztofa Lipiaka, Teresy Krokowicz, Katarzyny Michalskiej-Kołacz, Włodzimierza Wójcickiego