Przeskocz do treści

Szanowna Koleżanko!
Szanowny Kolego! Wychowankowie „Marcinka” !
Poznań, 25. 10. 2014 r
Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uprzejmie zaprasza na Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w naszej Szkole w czwartek, 27 listopada 2014 r. – I termin –godz. 17,00; II termin – godz. 18,00. W przypadku braku kworum w I terminie uchwały podjęte w II terminie, zgodnie z § 23 naszego Statutu, mają moc obowiązującą bez względu na liczbę obecnych.
Od 25 lat Stowarzyszenie Wychowanków „Marcinka” wpisane jest w historię Szkoły. Cieszymy się jej sukcesami, pomagamy, gdy pomóc potrafimy, pielęgnujemy przyjaźnie w niej zawarte. Obecnie znajdujemy się w niezwykłym momencie. Otóż za 5 lat będziemy świadkami stulecia naszej Szkoły - to niesamowite. Już dzisiaj musimy się do tego wydarzenia jak najlepiej przygotować. I to właśnie z tego powodu tak ważne jest to Zgromadzenie, w przededniu którego stoimy. Jako ustępujący Zarząd zapraszamy Was do jak najbardziej licznego i aktywnego uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. Będziecie mieli przez to niepowtarzalną okazję i zasługę wprowadzenia Szkoły w nowe stulecie.
Zarząd proponuje następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Prezydium Zgromadzenia
 3. Wybór Komisji Wyborczej, Skrutacyjnej i Wnioskowej
 4. Sprawozdanie z pracy Zarządu za okres od 16 grudnia 2010 r. do 27 listopada 2014 r.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 6. Dyskusja
 7. Udzielenie absolutorium ustępującemu, zgodnie z § 21 Statutu, Zarządowi
 8. Wybór nowych władz Stowarzyszenia – Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
 9. Wolne głosy i wnioski
 10. Podjęcie uchwał Zgromadzenia
 11. Zakończenie obrad
  Zarząd prosi uprzejmie o rozpowszechnianie wśród Koleżanek i Kolegów szkolnych informacji oZgromadzeniu oraz zaproszenie ich do grona członków naszego Stowarzyszenia. Deklaracje członkowskie można będzie otrzymać przed spotkaniem. Zarząd przypomina również i gorąco prosi o uregulowanie zaległych składek zgodnie ze złożoną deklaracją. Można tego dokonać poprzez wpłaty na konto lub u skarbnika przed spotkaniem.
  Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami! Gerard Barnaba Sowiński (Prezes Stowarzyszenia)